Skriftlig spørsmål fra Grethe Fossli (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:135 (2003-2004)
Innlevert: 14.11.2003
Sendt: 14.11.2003
Besvart: 19.11.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Grethe Fossli (A)

Spørsmål

Grethe Fossli (A): Asker kommune har nå fattet vedtak om å inngå avtale med US lease om å leie ut/selge vann- og avløpsnettet for så å leie det tilbake. Jeg er kjent med at departementet i brev av 19. desember 2001 sa ja til leasingen så lenge Asker beholdt den formelle eiendomsretten over anleggene tilsvarende som før avtalen ble inngått. Representanter i kommunestyret i Asker mener nå at disse forutsetningene ikke er til stede, og at avtalen ikke kan godkjennes. Et spørsmål er også om en slik avtale må EØS-utlyses.
Hva mener statsråden?

Begrunnelse

Som statsråden sikkert er klar over har det vært en omfattende debatt om US lease-avtalen i Asker, både den moralske siden ved saken og den lovlige siden ved saken. Det har vært debatter både i kommunestyret, Asker og Bærums Budstikke og ikke minst blant folk flest. Mange har engasjert seg og usikkerheten er fremdeles stor. Med dette som bakgrunn har jeg funnet det nødvendig å stille statsråden ovennevnte spørsmål i saken.
Det er en kjensgjerning at det å inngå slike leasingavtaler er en komplisert affære, og at det er få i Norge som har kompetanse om slike avtaler. Ifølge Asker og Bærums Budstikke 11. november, så mener Asker Aps gruppeleder at Asker kommune ikke lenger har den formelle eiendomsretten til anleggene, slik departementet sier i sitt brev. Han viser til en et hemmeligstemplet engelskspråklig dokument som summerer opp intensjonsavtalen med de amerikanske investorene. I den avtalen brukes begrepene "sale" og "purchase" for å beskrive første del av transaksjonen, det vil si overføringen av rettighetene til en amerikansk trust.
Asker Ap mener at dette i realiteten er å gi fra seg eiendomsretten, og at kommunen bare står tilbake med en bruksrett som utøves gjennom leieavtalen.
Et annet spørsmål som også har dukket opp er om en slik avtale ikke bør EØS-utlyses. Bakgrunnen for dette spørsmålet er at jeg er usikker på om det offentlige kan iverksette finansielle leasingavtaler uten et EØS-anbud.
Det gjøres oppmerksom på at saken nå vil bli oversendt fylkesmannen for lovlighetskontroll.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Kommunal- og regionaldepartementet mottok 22. november 2001 en henvendelse fra Asker kommune vedrørende mulighet for avtale om utleie og tilbakeleie av kommunens vann- og kloakkanlegg med amerikansk investeringsselskap. Kommunal- og regionaldepartementet besvarte kommunens henvendelse 19. desember 2001. Departementet har ikke sagt "ja" til avtalen, men på forespørsel vurdert om denne type avtaler rammes av forbud i skatte- eller kommunelovgivningen. Departementet har videre vurdert om det knytter seg begrensninger til bruken av eventuelle inntekter fra slike avtaler, jf. selvkostprinsippet nedfelt i lov om vass- og kloakkavgifter. Jeg vil understreke at Kommunal- og regionaldepartementet er ikke forelagt avtalene samlet til behandling, og har følgelig ikke foretatt noen fullstendig vurdering av alle sidene ved avtalene knyttet til innhold eller formell behandling.

I brevet av 19. desember 2001 sier departementet at "det er opplyst av Asker kommunes representanter at kommunen(e) vil beholde eier- og disposisjonsretten over anleggene tilsvarende som før avtaleinngåelsene". Dette var en premiss for departementets vurdering, jf. at avtalene som sådan ikke var lagt fram for departementet til behandling. Det er likevel ikke mulig å si at konklusjonene i departementets brev av 19. desember 2001 ville vært vesentlig endret med andre opplysninger om eier- og disposisjonsrett over anleggene. Dette krever i så fall en ny vurdering. I begrunnelsen for spørsmålet opplyses at et mindretall i kommunestyre har fremmet lovlighetsklage på avgjørelsen, jf. kommuneloven § 59. Ny vurdering kan dermed skje dersom vilkår for å behandle lovlighetsklagen er til stede.

Kommuner og fylkeskommuner er ved vare- og tjenestekjøp bundet av lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999. Korrekte anskaffelsesprosedyrer er angitt i forskrifter i medhold av loven. Forskrift om offentlige anskaffelser av 15. juni 2001 gjelder for kommunale anskaffelser med mindre annet er angitt. For virksomheter innen vannforsyning og håndtering av avløpsvann kommer unntaket i § 1-2 nr. 4 til anvendelse. For anskaffelser til slike virksomheter gjelder forsyningsforskriften (Forskrift om innkjøpsregler for oppdragsgivere innen for vann- og energiforsyning mv.). Reglene innebærer uansett krav om offentlig utlysing ved anskaffelser over terskelverdiene.

I vårt svar til Asker kommune har departementet, basert på opplysninger fra kommunen og med referanse til tilsvarende avtaler inngått av offentlige myndigheter i andre land innenfor EØS-området, lagt til grunn at avtalene gjelder en finansiell transaksjon og ikke en offentlig anskaffelse. I brevet heter det at "Utgangspunktet for avtalene er at det amerikanske selskapet gjennom det langvarige leieforholdet kommer i samme økonomiske posisjon som en eier etter amerikansk rett. Selv om selskapet ikke blir formelt eier, blir stiftelsen betraktet som dette i relasjon til amerikanske skatteregler. Dette åpner muligheten for avskrivninger, og dermed utsettelse av skatteinnbetalinger i USA. Dette er en normal finansiell transaksjon som vil bli meldt inn til et særskilt register hos amerikanske skattemyndigheter".

Jeg har merket meg at mindretallet i Asker kommunestyre vil fremme lovlighetsklage på vedtaket. Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil i så fall prøve lovligheten av vedtaket.