Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:136 (2003-2004)
Innlevert: 14.11.2003
Sendt: 14.11.2003
Besvart: 26.11.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Som stortingsrepresentant har man ofte behov for å kommunisere med andre etater, både private og offentlige. At tilbakemelding gis korrekt og raskt er et vesentlig moment, noe som også er en del av intensjonen med forvaltningsloven. I den kommer det frem at det er frister som skal/bør overholdes med hensyn til å besvare henvendelser.
Siden UDI ligger under kommunalministerens domene, skal man da kunne forvente at UDI overholder forvaltningslovens intensjon/krav?

Begrunnelse

Bakgrunn for henvendelsen er et brev fra undertegnede til UDI datert 2. oktober 2003, med andre ord er det over én måned siden. Svar er ikke mottatt!
Beklageligvis er det ikke første gang at jeg ikke mottar svar eller informasjon fra UDI om når svar vil komme. Siden UDI er en del av det offentliges apparat, må man kunne kreve at lovverket overholdes. I motsatt fall vil det kunne bli vanskelig å stille tilsvarende krav til landets øvrige innbyggere.
Jeg ber derfor kommunalministeren se på praksis innad i UDI, og påse at vedtatt regelverk overholdes.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Representanten stiller spørsmål om saksbehandlingstiden i UDI. Kommunal- og regionaldepartementet har videresendt spørsmålet til UDI om hvordan representantens brev av 2. oktober 2003 er håndtert.

UDI opplyser i sitt svar at brevet ved en feil er blitt lagt inn i saksmappen til den konkrete enkeltsaken som brevet omhandler. Brevet skulle vært journalført som en generell henvendelse. UDI understreker i sitt svar til departementet at brevet under begge omstendigheter skulle vært besvart. UDI beklager det inntrufne.

Jeg har merket meg at det i denne saken har skjedd en feil og at UDI beklager dette.

Jeg er enig med representanten i at tilbakemeldinger fra offentlige etater bør være raske og korrekte. Dette er selvsagt også et krav som gjelder UDI.