Skriftlig spørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:82 (1997-98)
Innlevert: 13.02.1998
Sendt: 16.02.1998
Besvart: 20.02.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): "Hvilke grundige undersøkelser og bakgrunnsinformasjon bygger statsråden på når hun påstår at AP-ordførere bruker barnehageutbygging som våpen til å sverte kontantstøtten?
Gjelder dette bare de 6 kommunene som Statsråden hevder hun har grunnlag for å tro at har lagt barnehageplanene på is?"

Begrunnelse

I Vårt Land 11.02.98 hevder barne- og familieministeren at hun har fått signaler om at en del kommuner med ordførere fra AP legger bort utbyggingsplanene for barnehager for å bevise at resultatet av kontantstøtten skal bli verst mulig.
I en debatt på TV2 10.02.98 hevder Statsråden at Norsk Lærerlags undersøkelse om at 60 kommuner har lagt barnehageplanene på is ikke medfører riktighet, men at hun selv vet at det bare er 6 kommuner med barnehageplan i "ventestilling".

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Bakgrunnen for intervjuet i Vårt Land 11. februar var den pågående mediadebatt om kontantstøtten. Jeg påpekte at det er uærlig å sette kontantstøtten opp mot barnehager. Regjeringen har som kjent gått inn for den samme utbygging av barnehager i 1998 som Jagland-regjeringen fremmet i sitt forslag til statsbudsjett.

Det går frem av det samme intervjuet at jeg har fått signaler om at en del kommuner med AP-ordførere legger bort utbyggingsplaner for å vise negative resultater av kontantstøtten. Dette er basert på kontakter med lokale politikere og var ment som eksempel på at det i den pågående mediadebatt er sterke krefter igang. Jeg har tillatt meg å gi uttrykk for min opplevelse av diskusjonen og har aldri vist til noen egen undersøkelse om dette.

Norsk Lærerlag har gjennomført en stikkprøveundersøkelse som organisasjonen selv presiserer ikke er en vitenskapelig undersøkelse, men kun skal vise tendenser. Jeg har fått henvendelser fra flere kommuner som påpeker at de opplysninger undersøkelsen gir er feil. I et oppslag i Buskerud Blad/Drammens Tidende 12. februar påvises det at verken Drammen eller Røyken har lagt sine barnehageplaner på is slik Norsk Lærerlags undersøkelse sier. Etter min oppfatning er denne stikkprøveundersøkelsen beheftet med store feil og mangler, og den er derfor lite egnet til å belyse den aktuelle situasjonen.

I en debatt på TV 2 henviste jeg til en spørreundersøkelse Kommunal Rapport har gjort blant 222 ordførere. Dette som en kommentar til Lærerlagets undersøkelse. Kommunal Rapport sin undersøkelse viser at bare vel 6 % av kommunene vil redusere barnehageutbyggingen i 1998/99 på grunn av kontantstøtten. Det gir et ganske annet bilde av situasjonen enn det en kan få inntrykk av i den pågående mediadiskusjon.