Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:138 (2003-2004)
Innlevert: 14.11.2003
Sendt: 14.11.2003
Besvart: 19.11.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Det tar lang tid fra myndighetene gir konsesjon til et ferdig kraftverk kan levere strøm til forbrukerne. Ifølge uttalelser fra energiministeren vil det i år bli gitt konsesjon for l 197 GWh, eller 1,2 TWh.
Kan statsråden gi en oversikt over hvilke prosjekter som er blitt innvilget konsesjon, samt hvor mange prosjekter som har blitt avslått?

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Jeg er opptatt av å utnytte det potensialet som ligger i videre vannkraftutbygging. Dette gjelder både nye prosjekter uten vesentlige miljømessige konsekvenser, og prosjekter som gjelder opprusting og modernisering av de kraftverkene som er i drift. Jeg har derfor gitt en rekke tillatelser til slike prosjekter i den perioden jeg har vært olje- og energiminister.

I brevet vises det til at jeg skal ha uttalt at det i år vil bli gitt tillatelser til nye vannkraftprosjekter tilsvarende 1,2 TWh. Denne oversikten refererer seg imidlertid til hele funksjonstiden for Samarbeidsregjeringen.

For 2003 er det hittil gitt tillatelser for om lag 980 GWh/år, som fordeler seg på følgende prosjekter:

Ytre Kandal Kraft AS. Tillatelse til bygging av Neselva kraftverk. Produksjon ca. 16 GWh/år.

Sagvikelv Kraft AS. Tillatelse til bygging av Sagvikelv kraftverk. Produksjon ca. 20 GWh/år.

Hope Sameige. Tillatelse til bygging av Brekkefossen kraftverk i Hopselva. Produksjon ca. 16 GWh/år.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk. Tillatelse til bygging av nytt Follafoss kraftverk og overføring av Brattreitelva til Follavatnet. Produksjonsøkning 44 GWh/år.

Sunnhordland Kraftlag AS. Konsesjon til bygging av Blåfalli kraftverk. Produksjonsøkning 100 GWh/år.

AS Saudefaldene. Konsesjon for fortsatt regulering av Storelvvassdraget og videre kraftutbygging i Saudafjellene. Produksjonsøkning 490 GWh/år.

Grunnåi Kraftverk AS. Tillatelse til bygging av Grunnåi kraftverk. Produksjon 52,4 GWh/år.

AS Eidefoss. Tillatelse til heving av inntaksdam for Eidefossen kraftverk. Produksjonsøkning 13 GWh/år.

Otra Kraft DA. Tillatelse til bygging av Skarg kraftverk og overføring til Brokke kraftverk. Produksjonsøkning 180 GWh/år.

NVE er delegert myndighet etter vannressursloven til å gi konsesjon for kraftverk med installert effekt opp til 5 MW. I løpet av 2003 har NVE gitt tillatelse til to relativt store småkraftverksprosjekter. Disse er Rivedal kraftverk med en produksjon på om lag 16 GWh/år og Vindedal kraftverk med en produksjon på 15 GWh/år. I tillegg til dette har NVE også gitt en rekke tillatelser til mikro- og minikraftverk, som samlet sett har en produksjon på 15-20 GWh/år.

I tillegg til ovennevnte, har Regjeringen bestemt at det skal fremmes stortingsproposisjon, i svært nær fremtid, der det foreslås å gi tillatelse til bygging av Kjøsnesfjorden kraftverk som vil gi om lag 230 GWh/år i ny kraft. Jeg viser her til departementets pressemelding av 30. september i år. Endelig tillatelse kan imidlertid ikke gis før Stortinget har gitt sitt samtykke.

Olje- og energidepartementet har i løpet av 2003 avslått to søknader i sin helhet. Dette gjelder bygging av Pollen kraftverk med i overkant av 40 GWh/år og Kilandsfossen kraftverk med om lag 40 GWh/år i kraftproduksjon.