Skriftlig spørsmål fra Ingrid I. Opedal (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:139 (2003-2004)
Innlevert: 14.11.2003
Sendt: 17.11.2003
Besvart: 20.11.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Ingrid I. Opedal (SV)

Spørsmål

Ingrid I. Opedal (SV): I min heimkommune er det mange festetomter. Tomteprisane i sentrum er svært høge. Kombinert med ei tomtefestelov som gjev grunneigar høve til å regulere tomtefesteleige/sal etter marknadsprisen, har dette resultert i urimeleg stor prisauke både for festeavgift og for eventuell innløysing. Eg kjenner til at det i løpet av hausten kjem eit framlegg om lovendring, som tek sikte på å regulere prisane for leige og kjøp av festetomter.
Vil justisministeren støtte eit slikt framlegg?

Begrunnelse

1. januar 2002 vedtok Stortinget ei ny lov om tomtefeste. Mange som sit med festetomt gledde seg til å få regulert prisnivået på leige, eventuelt innløysing av tomta dei har budd på i mange år. Slik vart det ikkje. Tvert imot vart resultatet auka utryggleik på grunn av døme på urimeleg prisauke på festeavgifter/innløysing. Særleg i kommunar der tomteprisen i utgangspunktet er høg, kan dette gje svært store utslag. Lova synest altså å vere for svak til å regulere marknadskreftene, og overlet til den einskilde grunneigar sin velvilje å vurdere kva som er rimeleg. Vi kjenner til at Arbeiderpartiet har gjort framlegg om å endre lova slik at tomtefestar får rett til å kjøpe tomta dei festar, at prisen skal vere 25 gonger årleg festeleige og at det skal setjast ei øvre grense for kor mykje grunneigar kan ta seg betalt. Dette er ei sak som vedkjem svært mange som har bygt hus på festetomt, og eg vil gjerne vite om justisministeren ser det urimelege i dette, og om han vil støtte lovendringsframlegget frå Arbeiderpartiet når dette vert lagt fram for Stortinget seinare i haust.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Spørsmål om å endre tomtefestelovens bestemmelser om regulering av festeavgift og innløsning har vært på høring, først ved et høringsnotat fra departementet i august 2001, og deretter ved et høringsnotat i juni 2003. Forslagene i høringsnotatet fra juni 2003 ble senere drøftet på et åpent høringsmøte. Justisdepartementet har også, med bistand fra Tomtefesterforbundet og ulike organisasjoner på grunneiersiden, gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot festere og bortfestere.

Arbeidet med å vurdere mulige lovendringsspørsmål pågår i departementet nå. Jeg finner det lite hensiktsmessig å ta definitivt standpunkt til sakens enkeltspørsmål før ved fremleggelsen av odelstingsproposisjonen om dette. Regjeringens vurderinger og konkrete lovforslag vil komme frem der.

Også resultatene fra spørreundersøkelsen, som bl.a. viser hvilke utslag bestemmelsen i tomtefesteloven § 15 om regulering av festeavgift har hatt, vil bli gjort rede for i odelstingsproposisjonen. Proposisjonen vil antakelig bli fremmet i begynnelsen av 2004.