Skriftlig spørsmål fra Haakon Blankenborg (A) til statsministeren

Dokument nr. 15:140 (2003-2004)
Innlevert: 17.11.2003
Sendt: 17.11.2003
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 24.11.2003 av utenriksminister Jan Petersen

Haakon Blankenborg (A)

Spørsmål

Haakon Blankenborg (A): Mener statsministeren at hensynet til kulturminnene og kulturlivet i Irak er tatt tilstrekkelig vare på under det gjenreisningsarbeidet som nå pågår, og vil Regjeringen eventuelt ta noen initiativer for å sikre disse interessene bedre?

Begrunnelse

Situasjonen i Irak er fortsatt svært usikker og uklar. Statsministeren har flere ganger pekt på den sentrale plassen som det nåværende Irak har i historien generelt og i kulturhistorien spesielt. Under diktaturet til Saddam Hussein og under krigen i år ble kulturminner og kulturlivet sterkt rammet. Skadene rammer ikke bare vår felles historie, men også mulighetene for å bygge et demokratisk og livskraftig sivilt samfunn i framtiden. Det er derfor svært viktig å sikre at også disse spørsmålene blir tatt i vare i gjenreisingsarbeidet i Irak. Den norske PEN-klubben og andre har flere ganger tatt opp disse spørsmålene. De vil også kunne bidra dersom Regjeringen ønsker å ta nye initiativer i forhold til kulturlivet i Irak.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Spørsmålet er overført fra statsministeren.

FNs sikkerhetsråd har i resolusjon 1483 av 22. mai i år pålagt alle stater å legge forholdene til rette for retur av kulturgjenstander som er ulovlig utført fra Irak etter 6. august 1990, samt et forbud mot handel med slike gjenstander. Handelsforbudet ble umiddelbart innført i norsk rett ved forskriftsendring av 25. mai 2003. Det foreligger også hjemmel i norsk rett for beslagleggelse av gjenstander som omfattes av dette forbudet.

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO), som tidlig prioriterte arbeidet med å beskytte Iraks kulturminner, har ansvaret for å følge opp resolusjon 1483. Samtidig som organisasjonen samordner internasjonale tiltak, bistår den også irakiske myndigheter i denne delen av gjenreisningsarbeidet.

Bevaring av kulturarv i krigs- og konfliktområder som Irak er et prioritert området i vårt samarbeid med UNESCO. Norge bidro således i sommer med 500 000 kr for inneværende år til organisasjonens vernetiltak på kulturminneområdet i Irak. Norge har også støttet Nordic World Heritage Foundation, en UNESCO-stiftelse basert i Oslo, med 700 000 kr i år til stiftelsens arbeid for å sikre Iraks oldtidsbyer plass på UNESCOs verdensarvliste.

For å sikre en stabil utvikling i Irak er det viktig å redusere de skader som er oppstått etter plyndringer av landets kulturminner. Selv om vi har mottatt rapporter som tyder på at øket "irakifisering" av politiet har medført nedgang i plyndringen er tilbakeføring av stjålne kulturgjenstander fortsatt er en stor utfordring. Regjeringen vil derfor fortsatt støtte aktivt opp om UNESCOs arbeid for kulturvern under den viktige gjenoppbyggingsfasen i Irak.