Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:145 (2003-2004)
Innlevert: 19.11.2003
Sendt: 19.11.2003
Besvart: 26.11.2003 av landbruksminister Lars Sponheim

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Ek Gårdskjøkken i Onsøy har søkt om konsesjonen for inntil 30 000 høns for å sikre nok egg til produksjon av gårdens karamellpudding. Tanken er å utvide gradvis fra dagens 7 500 høns. Saken er til behandling hos fylkesmannen i Østfold. Leder i Bondelaget, Bjarne Undheim, sier til Bondelaget at han håper søknaden avslås fordi de ikke ønsker fabrikkproduksjon. Den vellykkede satsingen på økt verdiskaping kan stoppe opp, hvis det blir avslag.
Vil landbruksministeren sørge for at søknaden innfris?

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Jeg er kjent med at konsesjonssøknaden fra Ek ligger til behandling hos fylkesmannen i Østfold. Det er fylkesmannen som fatter vedtak i førsteinstans, og dette vedtaket kan eventuelt påklages til Statens landbruksforvaltning. Rent juridisk er det antatt at et departement kan instruere fylkesmannen om avgjørelser i enkeltsaker, der fylkesmannen utøver myndighet som er delegert fra departementet. Hensynet til en reell klagebehandling taler imidlertid mot at departementet skal instruere fylkesmannen i enkeltsaker. Denne adgangen til å instruere om behandlingen i individuelle saker, bør følgelig nyttes med varsomhet.

På bakgrunn av dette finner jeg det ikke riktig å gripe inn i behandlingen av denne konkrete saken, før den eventuelt kommer på mitt bord etter behandling i ytre forvaltning.