Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:146 (2003-2004)
Innlevert: 19.11.2003
Sendt: 19.11.2003
Rette vedkommende: Arbeids- og administrasjonsministeren
Besvart: 26.11.2003 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Mener landbruksministeren det er riktig av Statsbygg å trekke et salg av en eiendom begrunnet med at det gjennom takst ikke ble oppnådd høy nok pris for eiendommen?

Begrunnelse

Statsbygg Sør la i oktober 2002 eiendommen Birkelid (gnr. 77 bnr. 8, i Songdalen kommune) ut for salg. En eiendomsmegler fra Søgne sto for salget. Utropsprisen var 230 000 kr basert på takst utført av Agder og Telemark skogeierforening. Etter en langvarig budrunde ble tilslaget på eiendommen og kjøpesummen kommet opp i 500 000 kr. Konsesjon ble søkt, men avslått i både kommune og fylket med begrunnelse om at prisen var for høy. Statsbygg reduserte nå prisen til 375 000 kr. Men selv etter ny konsesjonsbehandling i kommune og fylke ble avslaget stående (sist behandlet i fylke 11. november 2003). Nå har det kommet signaler om at Statsbygg vil trekke salget fordi prisen er for lav.

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Spørsmålet fra representant Klungland er opprinnelig til landbruksministeren. Siden saken dreier seg om et salg i regi av Statsbygg, besvarer jeg spørsmålet.

Statsbygg la skogeiendommen Birkelid ut for salg i det åpne markedet høsten 2002. Eiendommen er underlagt konsesjonsbestemmelser, og taksert til 230 000 kr. Etter budrunde ble det inngått avtale om salg for 500 000 kr, senere redusert til 375 000 kr. I begge tilfeller endte kjøpers konsesjonssøknad med avslag i Songdalen kommune og i Fylkeslandbruksstyret, med den begrunnelse at høyeste salgspris ikke måtte overstige 230 000 kr. Det har ikke foreligget noen uenighet mellom selger og kjøper om prisnivå.

Avtalen mellom Statsbygg og kjøper forutsatte at kjøper senere fikk konsesjon på eiendommen. Siden konsesjon er avslått fra de lokaler myndigheter, er følgelig avtalen mellom Statsbygg og kjøper ikke bindende. Statsbygg vurderer for tiden på grunnlag av den oppståtte situasjonen hva etaten skal gjøre med eiendommen. Statsbyggs oppgave er å forvalte og utvikle statens eiendomsverdier på best mulig måte for staten. Alternativet til salg for lavere pris enn avtalt i to omganger med konkret kjøper, er at eiendommen forblir i statlig eie.