Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:149 (2003-2004)
Innlevert: 19.11.2003
Sendt: 20.11.2003
Besvart: 28.11.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Viser til vedlagte brev som jeg har mottatt på e-post. Søkeren beskriver en forvaltning som ikke oppfyller krav til korrekt og rask saksbehandling. I Aftenposten 7. november i år lover statsråden å gripe inn i forhold til UDIs behandling av oppholdstillatelser for IT-eksperter. Det er altså mulig for statsråden å gripe inn hvis hun vil.
Vil statsråden på samme måte gripe inn og sikre at også denne og lignende saker kan løses raskt og sørge for at behandlingen av slike saker, fungerer?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: På bakgrunn av artikkelen i Aftenposten 7. november, hvor man kunne få inntrykk av at jeg har adgang til å gripe inn i enkeltsaker om spesialistarbeidstillatelse, fant jeg grunn til å komme med enkelte presiseringer. Dette ble gjort ved mitt innlegg i Aftenposten 10. november. I innlegget av 10. november ble det presisert at jeg ikke kan endre enkeltsakene, noe jeg også hadde informert Aftenposten om.

Det jeg ønsker å være informert om er årsakene til avslag for å ha grunnlag for å vurdere om de vedtatte forenklinger faktisk fortolkes og gjennomføres i tråd med både vår og Stortingets intensjon.

Jeg kan heller ikke gripe inn i den konkrete saken spørsmålet dreier seg om. I henhold til utlendingsloven § 38 kan jeg ikke instruere Utlendingsdirektoratet, eller andre forvaltningsorganer med vedtakskompetanse, om lovtolking, skjønnutøvelse eller avgjørelsen av enkeltsaker.

Hvis tilfelle er at ambassaden ikke har innvilget D-visum (visum for å komme til Norge og oppholde seg her under behandlingen av søknaden om familiegjenforening) er jeg sikker på at årsaken til dette er at vilkårene for et slikt visum er funnet å ikke være oppfylt. Videre kan det ikke utelukkes at det er helt legitime årsaker som ligger til grunn for at utlendingsmyndighetene trenger mer enn 2 måneder for å behandle denne saken.