Skriftlig spørsmål fra Inge Ryan (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:150 (2003-2004)
Innlevert: 19.11.2003
Sendt: 20.11.2003
Besvart: 01.12.2003 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Inge Ryan (SV)

Spørsmål

Inge Ryan (SV): Jeg har med glede registrert Regjeringas ønske om å flytte statlig virksomhet fra Oslo og til ulike deler av landet. En viktig statlig virksomhet er Statskog, som er lokalisert i Namsos. Imidlertid er dette et kunnskapsmiljø som etter min vurdering burde ha vært styrket ved å flytte/etablere andre arbeidsoppgaver. Ett eksempel på en slik flytting kunne ha vært Opplysningsvesenets fond.
Vil statsråden ta initiativ til å styrke det faglige miljøet i Namsos ved å flytte nye oppgaver dit?

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Jeg har merket meg stortingsrepresentant Ryans støtte til Regjeringens initiativ til flytting av statlige virksomheter fra Oslo til kompetente fagmiljøer i øvrige deler av landet. Jeg har videre merket meg fremhevelsen av kunnskapsmiljøet i Namsos i tilknytning til skogsforvaltning og -drift.

Regjeringen er generelt opptatt av å styrke regionssentra på ulike nivåer slik at de kan bidra til regional utvikling i de respektive landsdeler. Ved valg av lokalisering for statlig virksomhet bør det legges vekt på hvilke kompetansemiljøer og andre fortrinn som kjennetegner de ulike regioner. Som kjent, ble dette også vektlagt av Regjeringen ved valg av lokalisering for de åtte tilsyn som skal flyttes fra Oslo. Etter fremleggelsen av stortingsmeldingen om statlige tilsyn har jeg mottatt en rekke innspill fra lokal- og rikspolitikere med forslag om lokaliseringsvalg for statlige virksomheter. Sammen med de statsråder som har ansvar for de ulike statlige virksomheter, har jeg dette til løpende vurdering. Jeg finner det imidlertid ikke riktig i denne forbindelse å ta konkret stilling til Namsos som lokalisering for nye oppgaver, og eventuelt hvilke oppgaver og virksomheter dette kan dreie seg om.