Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:153 (2003-2004)
Innlevert: 21.11.2003
Sendt: 21.11.2003
Besvart: 28.11.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Mener kommunalministeren det er i samsvar med barnekonvensjonen, som nylig er blitt norsk lov, at barn må vente i over 4 år i asylmottak slik tilfellet er for en 11 år gammel gutt på Hamar statlig mottak, og vil hun foreta seg noe i denne og andre lignende saker?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Søknader om asyl eller oppholdstillatelse etter utlendingsloven blir avgjort av Utlendingsdirektoratet (UDI) i første instans og Utlendingsnemnda (UNE) i andre instans. Det følger av utlendingsloven § 38 at verken jeg eller departementet kan instruere UDI eller UNE om lovtolking, skjønnsutøvelse eller utfallet av enkeltsaker, bortsett fra i saker som angår rikets sikkerhet eller utenrikspolitiske hensyn. Konsekvensen av dette er at jeg ikke har myndighet til å instruere om praksis overfor asylsøkere. Den politiske styringen av utlendingsfeltet må skje gjennom lov og forskrift og generelle prioriteringer.

Hensynet til barnet og dets beste tillegges alltid vekt i utlendingssaker som involverer barn. Flere innvilgelser av oppholds-/arbeidstillatelser på grunnlag av "sterke menneskelige hensyn" er begrunnet med hensynet til barna. Det er likevel ikke slik at hensynet til barnet/barna alltid er avgjørende, eller at det er entydig hva som er til barnets/barnas beste.

Mange medfølgende barn får også sammen med sine foreldre avslag på søknad om asyl. Personer med avslag på asylsøknaden plikter å rette seg etter vedtaket og reise hjem. I tilfeller der foreldrene ikke medvirker til utreisen, vil dette også få konsekvenser for barna. Det anses å være til barnets beste å være sammen med sine foreldre, uavhengig av utfallet av søknaden. Dette er også i tråd med anbefalingene fra FNs Høykommissær for flyktninger.

Personer med avslag på asylsøknaden får tilbud om å delta i et returprogram i regi av International Organization for Migration (IOM). IOM hjelper personer med avslag til å reise hjem frivillig, og bistår bl.a. med informasjon og rådgivning, hjelp til å skaffe reisedokumenter, assistanse under selve reisen, samt dekning av reiseutgifter.

Lange opphold i mottak er ikke heldig for barn. Imidlertid har jeg tillit til at UDI og UNE har gitt saken en behandling i tråd med prinsippene i asyl- og flyktningpolitikken i Norge.