Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:155 (2003-2004)
Innlevert: 21.11.2003
Sendt: 24.11.2003
Besvart: 03.12.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Kan helseministeren bekrefte at Incestsenteret i Vestfold får tilsagn om tilskuddet fra Helseregion Sør før nyttår 2003?

Begrunnelse

Incestsentrene skal ifølge rundskriv fra Barne- og familiedepartementet være et supplement til det offentlige hjelpeapparat overfor mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep av en tillitsperson (incest) som barn. Mange steder er incestsenteret det eneste tilbudet til disse. Vestfold Incestsenteret har siden det ble etablert 1988 i lange perioder slitt med økonomien.
Etter dagens tilskuddsordning har økonomien til incestsentrene vært basert på tilskudd fra kommunen(e), tilskudd fra fylkeskommunene (nå også helseregionene) samt statstilskudd. Det statlige tilskuddet har vært tilsvarende summen av lokale og regionale tilskudd, jf. rundskriv Q-1/03. Stortinget har nylig vedtatt å opprettholde dagens finansieringsmodell uendret i 2004.
Det er en forutsetning for å sikre videre drift i 2004 at Helseregion Sør sender et tilsagn om tilskuddet innen utgangen av 2003, slik at Incestsenteret i Vestfold har det nødvendige grunnlag for å sette opp et forsvarlig budsjett.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: De regionale helseforetakene er i styringsdokumentet for 2003 bedt om å gi tilskudd til bl.a. incestsentre som en overgangsordning på samme nivå som 2002. Helse Sør gav ikke tilskudd til incestsentre i 2002 da det ble vurdert at dette ikke var en del av spesialisthelsetjenesten, men et viktig sosialt tiltak initiert av kommuner og fylkeskommuner. Helse Sør har gitt noe tilskudd til incestsentre i 2003.

Når det gjelder incestsenteret i Vestfold, beskrives dette senteret av Helse Sør å være i en særstilling. Senteret er det største i regionen, og gir også tilbud til incestutsatte fra andre regioner. Vestfold fylkeskommune opplyser at de har en forpliktende avtale om å bidra med tilskudd til senteret. Fylkeskommunen har avtalt et stønadsbeløp for 2003 på 662 000 kr. Fylkeskommunen har bedt Helse Sør refundere beløpet for første halvår, samt utbetale 331 000 kr for annet halvår. Helse Sør RHF har akseptert å utbetale stønadsbeløpet for annet halvår 2003 på 331 000 kr til incestsenteret. Helse Sør finner det ikke rimelig å refundere Vestfold fylkeskommune det utbetalte beløp på 331 000 kr for første halvår.

Helse Sør presiserer at de ikke har vært med i forhandlinger om stønadsbeløpet og mener Vestfold fylkeskommune fortsatt bør gi støtte til senteret som ansvarlig for avtalen. Helse Sør tar for 2004 sikte på å legge inn samme stønadsbeløp som i 2003 med prisjustering. Det har vært telefonisk kontakt mellom Helse Sør og Incestsenteret i Vestfold, og Helse Sør vil umiddelbart meddele senteret og Vestfold fylkeskommune det planlagte tilskuddet.