Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:158 (2003-2004)
Innlevert: 24.11.2003
Sendt: 24.11.2003
Besvart: 28.11.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Hva er årsaken til at Forsvaret gjennomfører salg av brukte håndvåpen i ei tid med stor bekymring over at det er mye håndvåpen i omløp, hvilke kriterier ligger til grunn for salget og er salget godkjent av Forsvarsdepartementet?

Begrunnelse

Forsvarets logistikkorganisasjon/Forsvarets avhendingsprosjekt annonserer 500 skarpskytterrifler av typen Mauser Karabin K98 til salg for personell i Forsvaret, reserveoffiserer og befal i Heimevernet.
I fjor ble yrkes- og reserveoffiserer som ikke leverte inn sine hjemmelagrede tjenestevåpen, anmeldt. Alle heimevernsvåpen er blitt sikret mot bruk, etter flere drapsulykker hvor Forsvarets egne AG-3 har vært involvert.
Det virker lite konsekvent å ta tjenestevåpenet fra reserveoffiserer og samtidig tilby dem å kjøpe et annet.
Det er problematisk at Forsvaret skal bidra til økt omløp av våpen i samfunnet i ei tid med stor oppmerksomhet på at det er mye håndvåpen blant folk.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Avhending av alt militært materiell (herunder håndvåpen) reguleres i Tjenestereglement for Forsvaret - klasse 7 - materiellforvaltning (TfF kl. 7). Om "Salg av håndvåpen og bajonetter fra Forsvarets overskuddsbeholdninger" heter det blant annet:

"Antall våpen som kan selges pr. år bestemmes i samråd med Justisdepartementet og antallet er satt til 500 pr. år. Dette salget er begrenset til personer - militære og sivile - som har sitt daglige virke i Forsvaret samt befal i Heimevernet."

I tillegg har Forsvarsdepartementet (FD) godkjent at også reserveoffiserer inngår i bestemmelsen.

Salg i henhold til ovennevnte retningslinjer har foregått i lengre tid (også før TfF kl. 7 ble totalrevidert i 1993). Slikt materiell (i hovedsak mauserrifler) har blitt mange samlere, skytterlag, jegere og andre interessenter til del.

Salget er også underlagt de samme lover og forskrifter som regulerer all lovlig omsetning av håndvåpen i samfunnet for øvrig. Særlig vil jeg nevne følgende regler i våpenloven § 7:

"Den som vil kjøpe eller på annen måte erverve skytevåpen eller våpendeler, må ha tillatelse fra politimesteren" og "Tillatelse kan bare gis edruelige og pålitelige personer som har behov eller annen rimelig grunn for å ha skytevåpen, og som ikke av særlige grunner kan ansees som uskikket til det."

Jeg vil også vise til at Stortinget ved behandlingen av Innst. S. nr. 12 (1995-96) vedtok at et større antall mauserrifler skulle selges til privatpersoner i stedet for å destrueres, som var Forsvarets opprinnelig plan. Som en oppfølging av vedtaket godkjente FD i 1996 at Forsvaret inngikk avtale med våpenhandler Mangne Landrø AS om kjøp av 14 500 mausergevær for videresalg.

Jeg vil avslutningsvis forsikre om at jeg legger stor vekt på at Forsvarets salg av håndvåpen skjer under kontrollerte former og etter de lover og regler som til enhver tid ligger til grunn.

Departementet har for øvrig i tråd med anbefaling fra Forsvarets logistikkorganisasjon av 10. mars 2003 sluttet seg til at alle gjenværende mausere som ikke er solgt innen utgangen av 2005, skal destrueres.