Skriftlig spørsmål fra Tor-Arne Strøm (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:160 (2003-2004)
Innlevert: 25.11.2003
Sendt: 25.11.2003
Besvart: 01.12.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Tor-Arne Strøm (A)

Spørsmål

Tor-Arne Strøm (A): Stortinget er kjent med at det er foreslått store omstillinger i Avinor AS.
Har statsråden planer om å involvere Stortinget i denne prosessen, i tilfelle på hvilket tidspunkt og på hvilken måte?

Begrunnelse

Avinor er inne i en stor omstillingsprosess, noe som har skapt stor offentlig debatt. Viser til VG 22. november 2003 hvor tillitsvalgte bl.a. gav uttrykk for frykten for sikkerheten på flyplassene som konsekvens av Avinors forslag om privatisering av snørydding.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Avinor gjennomfører for tiden, slik stortingsrepresentant Strøm viser til, et omfattende effektiviseringsprosjekt ("Take-off-05"). Målsettingen er å redusere kostnadene årlig med 400 mill. kr fra 2006. Avinors styre skal behandle prosjektet og de enkelte tiltakene i møte 4. desember.

Det er i utgangspunktet Avinors styre som beslutter, og er ansvarlig for å gjennomføre nødvendige effektiviseringstiltak. Når endelig vedtak i styret foreligger i desember, vil jeg vurdere om noen av tiltakene er av en slik art at de må behandles av generalforsamlingen og eventuelt forelegges Stortinget.

Våren 2004 tar jeg sikte på å fremme en stortingsmelding om Avinors virksomhet, basert på den § 10-plan som selskapet etter planen skal legge fram i februar 2004. I den forbindelse vil Stortinget bli orientert om omstillingen i Avinor. Dersom Avinors styres vedtak 4. desember 2003 skulle innebære tiltak som berører lufthavnstrukturen eller tiltak som på annen måte får stor betydning for de reisende, vil jeg legge dette fram for Stortinget i den kommende stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2006-2015. Det er med andre ord ikke aktuelt å gjøre endringer i lufthavnstrukturen uten Stortingets samtykke.