Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:163 (2003-2004)
Innlevert: 25.11.2003
Sendt: 26.11.2003
Rette vedkommende: Fiskeriministeren
Besvart: 05.12.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Norsk laks, produsert i Noreg, marknadsførast ikkje lenger i USA då ein velgjer å prioritere marknadsføring i USA av laks produsert av norske selskap i Chile.
Kva er bakgrunnen for desse prioriteringane, og kva har Regjeringa gjort for å sette, til dømes Eksportrådet, i stand til å marknadsføre norsk laks, produsert i Noreg, i USA?

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Spørsmålet er overført fra utenriksministeren.

Det vises i brevet til at norsk laks, produsert i Norge, ikke lenger markedsføres i USA ettersom en velger å prioritere markedsføring i USA av laks, produsert av norske selskaper i Chile. Jeg legger til grunn at representanten sikter til Eksportutvalget for fisk (EFF) sin markedsføringsvirksomhet i USA markedet.

Eksportutvalget for fisk ble opprettet av Stortinget 1. juli 1991 og virksomheten er hjemlet i fiskeeksportloven. Eksportutvalget er fiskerinæringens felles markedsorgan og har som formål å øke interessen for og bevisstheten om norsk sjømat både i Norge og resten av verden. EFF gjennomfører i den anledning betydelige markedsføringsaktiviteter i viktige markeder for å fremme konsumet av norsk sjømat. Næringen finansierer selv virksomheten gjennom en egen lovfestet avgift på eksporten av norsk fisk og bestemmer selv innrettingen på EFFs markedsføringsaktiviteter og prioriteringen av de enkelte markeder.

Eksportutvalget har benyttet betydelige midler til markedsføring av norsk laks i USA de senere år, og opprettet bl.a. eget utekontor i USA for best mulig å betjene den norske sjømatnæringens interesser i dette markedet. Det medfører ikke riktighet at EFF markedsfører laks produsert av norske selskaper i Chile i USA markedet. Imidlertid vil de norske selskapene som produserer laks i Chile kunne drive markedsføring av denne laksen i egen regi. Ettersom EFF sine inntekter reduseres som følge av fallende norsk sjømateksport og redusert eksportavgift ved eksport av lakseprodukter til EU ble det besluttet å legge ned USA kontoret fra 1. oktober 2003 og redusere markedsføringsinnsatsen for alle typer sjømat, inkludert laks, i betydelig grad i USA i 2003 og 2004. For 2004 har EFF foreløpig satt av midler til markedsovervåking og -beredskap for USA markedet. Når det gjelder direkte markedsføringsaktiviteter så vil disse begrenses til utarbeidelse av reklamemateriell for norsk laks og hvitfisk, til bruk for norske eksportører og deres kunder. Reduksjonen i markedsinvesteringene i USA er vedtatt av Eksportutvalgets styre i tråd med næringens ønsker. Beslutningen om å redusere investeringen i markedsføringen av norsk laks i USA laks må ses i sammenheng med straffetollen på 26,07 pst. som ble innført av amerikanske myndigheter på norsk eksport av fersk hel laks til USA i 1991. Straffetollen ble i 2000 videreført til 2005.

Videre spør stortingsrepresentant Bjørn Jacobsen i sitt brev hva Regjeringen har gjort for å sette eksempelvis Norges Eksportråd i stand til å markedsføre norsk laks produsert i Norge i USA. Jeg er av den oppfatning at hovedansvaret for fiskerinæringens markedsføringsaktiviteter best ivaretas gjennom Eksportutvalget for fisk. Eksportutvalget for fisk benytter Eksportrådet som en tjenesteleverandør i den grad det vurderes hensiktsmessig i det enkelte marked. Hvorvidt Norges Eksportråd blir valgt fremfor andre tjenesteleverandører avhenger av Eksportrådets konkurranseevne i forhold til de oppgaver som til enhver tid skal løses. På denne bakgrunn er det ønskelig at Eksportrådet innenfor rammene for sin virksomhet kontinuerlig utvikler sin konkurranseevne, bl.a. i form av markedskompetanse slik at virksomheten i størst mulig grad kommer norsk oppdrettsnæring til gode.