Skriftlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:164 (2003-2004)
Innlevert: 25.11.2003
Sendt: 26.11.2003
Besvart: 01.12.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Det kjem urovekkjande meldingar i forhold til tvil om det økonomiske grunnlaget for framleis drift ved helse- og sosialinstitusjonar som får tilskot etter Kap. 221.61.
Har statsråden møtt slike synspunkt i si førebuing av innlemming av øyremerka tilskot og i tilfelle ja: Kva har Regjeringa føreteke seg?

Begrunnelse

Eg ber om ei orientering om korleis prosessen har vore for å sikra både informasjon og god dialog med den einskilde institusjonen dette gjeld. Dei elevane som kjem inn under dette skuletilbodet er på ingen måte tente med at fagmiljø blir splitta og tilboda reduserte. Verken kommunane, dei tilsette eller elevane er heller tente med byråkratiske kompensasjons- og betalingsordningar.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Svaret er utarbeidet i samarbeid med utdannings- og forskningsministeren.

I St.prp. nr. 66 (2002-2003) Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2004 (kommuneproposisjonen) ble det varslet at tilskuddet til institusjoner ville bli innlemmet i rammetilskuddet til kommunene i 2004. I rundskriv H-16/03, datert 27. juni 2003, fra Kommunal- og regionaldepartementet til kommunene, fylkeskommunene og fylkesmennene er innlemmingen av øremerkede tilskudd også omtalt.

Tilskuddet har vært gitt til åtte institusjoner og sykehusundervisningen i Oslo. Det er i hovedsak kommunene der institusjonene ligger som har vært mottaker av tilskuddet og som har stått for opplæringen.

Følgende institusjoner har kommet inn under ordningen:

Institusjon Tilskuddsmottaker

Valnesfjord Helsesportsenter Fauske kommune

Rostad ungdomsheim Inderøy kommune

Beitostølen Helsesportsenter Øystre Slidre kommune

Statens senter for narkomane Oppland fylkeskommune

Modum Bads Nervesanatorium Modum kommune

Sogn og Sognsvann skole Oslo kommune

Fossumkollektivet Oslo kommune

Kvinnekollektivet Arken Oslo kommune

Rikshospitalet Oslo kommune

Radiumhospitalet Oslo kommune

Ullevål sykehus Oslo kommuneInstitusjonene som har kommet inn under ordningen ligger i fem fylkeskommuner, de er ulike og utvalget er historisk betinget. Flere av kommunene har henvendt seg til Utdannings- og forskningsdepartementet fordi tilskuddet ikke lenger dekker kostnadene. Det er også mottatt søknader fra andre institusjoner som ønsket å få statlig tilskudd til opplæring. Søknadene har blitt avslått da det er kommunene og fylkekommunene som har ansvar for grunnopplæring i institusjoner. I brev fra Utdannings- og forskningsdepartementet til fylkesmennene av 11. november 2003 er det gitt nærmere informasjon om opplæringsansvaret i institusjoner slik det er fastsatt i opplæringsloven med forskrifter. Berørte institusjoner, kommuner og fylkeskommuner har fått gjenpart av brevet.