Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:166 (2003-2004)
Innlevert: 26.11.2003
Sendt: 26.11.2003
Besvart: 03.12.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Det ser ut til at Helse Sør planlegger å legge ned tilbudet om legebilen til Vestfolds befolkning på neste styremøte i desember. Dette på tross av at budsjettforliket både gav mer penger og utsettelse av kravet til balanse i Helseforetakene fra 2004 til 2005.
Mener helseministeren at det er forsvarlig å legge ned legebilen i en befolkningsmengde på over 200 000 som kun har tilbud om to akuttmottak?

Begrunnelse

I Vestfold bor det over 200 000 mennesker, og disse har nå to akuttmottak. Da akuttfunksjonen ved Horten sykehus ble nedlagt, ble også akuttfunksjonen ved Sandefjord sykehus lagt ned. Svarene til en svært bekymret lokalbefolkning var at ambulansepersonellet skulle utdannes spesielt godt, og at ville få et meget godt utdannet ambulansepersonell. Samtidig ble det lovet at det skulle komme en legebil, og at legen skulle komme ut til pasienten i stedet for at pasienten kom til det akuttmottaket de tidligere hadde hatt i nærheten. Etter behandling skulle de selvfølgelig til sykehus, men den akutte behandlingen var da i gangsatt hjemme, på ulykkesstedet eller i bilen. Dette ble gjennomført fra sommeren 1998. Vestfold har ikke noe luftambulanse, og når de nærmeste blir rekvirert tar det fra 30 til 50 minutter i godt flyvær før de er på plass. Dessuten har ennå Vestfold en E18 som svært ofte krever liv (2 personer nå bare på de 3 siste ukene). Veien er heller ikke til daglig lett framkommelig, og når ulykkene skjer er det stopp i timesvis.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Jeg har bedt Helse Sør om en orientering av saken i forbindelsen med din henvendelse. Det er riktig at Helse Sør RHF, det vil si Sykehuset i Vestfold HF (SiV), planlegger å legge ned ordningen med legebilen. Helse Sør opplyser at SiV fortsatt vil ha muligheter til å sende anestesilege ut til skadested med ambulanse når dette er nødvendig. Ordningen med å bemanne opp de sykehusbaserte tjenestene med anestesisykepleiere på akutturer videreføres på samme måte som tidligere.

Problemstilling er utredet i helseforetaket, og ansvarlig klinikksjef ved SiV konkluderer med at omleggingen av legebilkonseptet er forsvarlig. Helse Sør RHF opplyser at de støtter denne vurdering. Reelt oppfatter Helse Sør at Vestfolds befolkning fortsatt har god mulighet til å få hjelp av anestesileger ved akutte hendelser utenfor sykehus, og at befolkningen i Vestfold har et minst like godt prehospitalt tilbud som helseregionens øvrige befolkning.

Endringen av legebilkonseptet innebærer reelt en innsparing på 4 stillinger. Netto innsparing er imidlertid 3 stillinger, fordi den ene av disse stillingene omgjøres til en FOU-stilling for å videreføre den kompetansehevning som har foregått blant ambulansepersonellet i Vestfold. Tiltaket legebil er for øvrig vurdert i NOU 1998:8 Luftambulansetjeneste, hvor utvalget mente at ordningen med legebil ikke er en naturlig del av luftambulansen, men at nytten av en slik ordning må vurderes i en prioriteringssammenheng og opp mot den øvrige ambulansetjenesten.

Budsjettforliket, og ett års utsettelse på å komme i økonomisk balanse, har gitt Helse Sør litt bedre forutsetninger for omstillingen til mer effektiv drift. Målene for effektiviseringen er imidlertid de samme. Jeg legger til grunn at alle effektiviseringstiltak som medfører endringer blir grundig utredet i forhold til forsvarlighet. Med de budsjettutfordringene helseforetakene står ovenfor er det viktig at det kontinuerlig arbeides med best mulige organisatoriske løsninger av spesialisthelsetjenesten. Jeg forutsetter også at man i budsjettarbeidet ved helseforetakene har det samme målet for øye.

Når det gjelder dekningsgraden for luftambulansen, opplyser Helse Sør at flytiden fra Lørenskogbasen til Sykehuset i Vestfold er 20 minutter, og det samme fra basen i Arendal til Søndre Vestfold. Disse flytidene bekreftes også av Sosial- og helsedirektoratet.