Skriftlig spørsmål fra Lodve Solholm (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:168 (2003-2004)
Innlevert: 27.11.2003
Sendt: 27.11.2003
Besvart: 09.12.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Lodve Solholm (FrP)

Spørsmål

Lodve Solholm (FrP): Møre og Romsdal fylkeskommune fekk 60 mill. kr til momskompensasjon for rutebilnæringa. Vilkåra for å få desse pengane var at dei skulle kome trafikkantane til gode. No har samferdselsutvalet i fylkeskommunen gjeve busselskapa 20 mill. kr av desse midla direkte utan å stille krav til kva pengane skal brukast til.
Er ikkje dette brot på dei vilkåra som vart sett, og kva aktar statsråden å gjere for at også desse pengane skal kome trafikkantane i Møre og Romsdal til gode?

Begrunnelse

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Regjeringen foreslår å innføre 6 pst. merverdiavgift på persontransporttjenester. Det betyr at trafikkselskapene skal belastes med 6 pst. moms på billettinntekter, og at de samtidig kan trekke fra inngående moms som i hovedsak har en sats på 24 pst. Dette fradraget er større enn de 6 pst. moms som belastes billettinntektene, og Møre og Romsdal fylkeskommune har beregnet at rutebilselskapene i fylket vil få en gevinst som følge av dette på 60 mill. kr i perioden 2004 til 2008.

For at reformen skal komme trafikantene til gode, må fylkeskommunen dermed reforhandle kontrakten med selskapene slik at nye avtaler medfører lavere takster og/eller et bedre tilbud, slik jeg har bedt om i brev til alle landets fylkesordførere av 7. november 2003 (jf. vedlegg). I dette brevet har jeg, i forkant av den politiske behandlingen av 2004-budsjettet i fylkeskommunene, sterkt oppfordret om å la gevinstene ved momsreformen komme de reisende til gode. Den lokale kollektivtransporten er et fylkeskommunalt ansvar, og det er verken mulig eller ønskelig at staten skal detaljstyre fylkeskommunene i en slik sak. Jeg har tillit til at jeg og landets fylkespolitikere har en felles interesse av å gi folket best mulig kollektivtilbud innenfor de økonomiske rammene.

I brev av 25. november 2003 til Samferdselsdepartementet skriver for øvrig Møre og Romsdal fylkeskommune at Samferdselsutvalget har vedtatt at fordelen med innføring av merverdiavgift på persontransport skal komme trafikantene til gode, og at dette er en forutsetning for å forlenge eksisterende avtaler med rutebilselskapene. Utvalget har imidlertid tatt hensyn til at blant annet fornyelse av materiell tilpasset funksjonshemmede medfører ekstra kostnader for busselskapene.

Vedlegg til svar:

Brev fra Samferdselsdepartementet vedrørende "Felles løft for bedre kollektivtransport" til fylkeskommunene v/fylkesordfører og Oslo kommune v/byrådsleder. Brevet er datert 7. november 2003. Brevet har vedlegg vedrørende "Regneeksempel - moms på persontransport".