Skriftlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:169 (2003-2004)
Innlevert: 27.11.2003
Sendt: 28.11.2003
Besvart: 05.12.2003 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Ulovlige framstillinger av mindreårige med seksuelt preg over Internett har dessverre blitt et økende problem. Barne- og familieministeren har tidligere uttalt at hun vil ha bedret beskyttelse for barn på nettet. Redd Barnas tipstelefon er et viktig bidrag for å kjempe mot overgrep mot barn.
Har Barne- og familiedepartementet tenkt til å sette av midler til Redd Barnas arbeid mot barnepornografi?

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Jeg regner med at representanten Bekkemellem Orheims spørsmål her i hovedsak gjelder om Redd Barnas tipslinje på Internett om barnepornografi vil motta økonomisk støtte fra Barne- og familiedepartementet også i 2004. Jeg mener dette spørsmål bør ses i lys av statlige myndigheters samlede tiltak på dette saksområdet.

For å oppsummere forhistorien kortfattet, så drev Redd Barna sin tipslinje mot barnepornografi som et pionerprosjekt i perioden 1996-2001. Organisasjonen gjenåpnet denne rundt midten av 2002 som et treårig prosjekt. Barne- og familiedepartementet støttet prosjektet økonomisk i 1999-2001, og støttet det nye prosjektet med en mindre sum i 2002. Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2003 at Redd Barnas nye tipslinje skulle motta 300 000 kr i støtte fra Barne- og familiedepartementet, og disse midlene er utbetalt.

Regjeringen arbeider på flere områder for å bekjempe spredning av barnepornografi på Internett. Barne- og familiedepartementet arbeider sammen med andre berørte departementer og ekspertorganer for å gi barn, ungdom og foreldre informasjon og veiledning om trygg bruk av Internett. Dette skjer gjennom oppfølging av departementets Tiltaksplan - barn, unge og Internett (lansert 2001) og gjennom Norges sentrale rolle i det EU-støttede prosjektet SAFT ("Safety, Awareness, Facts and Tools").

I Norge samarbeidet SAFT med blant annet Redd Barna, Barnevakten og Kripos (Kriminalpolitisentralen). Kripos opprettet en egen tipslinje i første halvår 2002. SAFT-portalen har også et eget tipsskjema for registrering av barnepornografi. Tipsene som blir registrert sendes direkte videre til Kripos. Årsaken til dette er at etterforskning og vurdering av slike tips er en politioppgave, og det er i hovedsak Kripos som har denne typen kompetanse.

Hensikten med å likevel ha en tipslinje i SAFT-portalen er at det vil øke tilgjengeligheten for rapportering av tips. Terskelen for enkeltpersoner til å melde fra om barnepornografi til et slikt nettsted, antas å være noe lavere enn direkte til Kripos. Slik sett er begrunnelsene for å opprette SAFT-portalen og argumentene for og fortsatt ha en egen tipslinje drevet av Redd Barna stort sett de samme.

Den informasjon som foreligger gir etter min vurdering ikke grunnlag for klare oppfatninger om behovet for Redd Barnas tipslinje som tillegg til andre eksisterende tiltak. Spørsmålet om støtte vil derfor bli nærmere vurdert og avgjort i forbindelse med fordelingen av midler på departementets budsjett i 2004.