Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:172 (2003-2004)
Innlevert: 28.11.2003
Sendt: 01.12.2003
Besvart: 08.12.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Gulating lagmannsrett har nå slått fast at skattemyndighetene ikke har anledning til å ilegge rente på tilleggsskatt. Ifølge skattemyndighetene har man praktisert slik ulovlig rente på tilleggsskatt siden 1957.
Vil statsråden sørge for at denne ulovlige praksisen straks opphører, og at ulovlig innkrevd rente blir tilbakebetalt?

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Staten har ikke anket Gulating lagmannsretts dom 19. september 2003 hvor det anses at det ikke er hjemmel i skattebetalingsloven for å beregne rentetillegg av den del av resterende skatt som skyldes ilagt tilleggsskatt. Dommen er dermed rettskraftig.

Dommen ble ikke anket fordi begrunnelsen for den rentetypen saken gjelder, rentetillegg av resterende skatt (og av restskatt for personlige skattyter), ikke slår til for den del av resterende skatt som skyldes ilagt tilleggsskatt. Regelverket vil derfor bli foreslått endret i samsvar med dommen. Dette kan gjøres av departementet i forskrift.

Skattedirektoratet er allerede i ferd med å endre rutinene slik at fremtidig praksis blir i samsvar med resultatet i dommen og den kommende forskriftsendring. Renteberegningen i alle saker hvor avgjørelse om rentetillegg er truffet etter dommen vil også bli korrigert og eventuelt tilgodebeløp tilbakebetalt.

For tiden utreder departementet om hvor langt tilbakebetaling bør kunne skje i tidligere saker. Denne utredningen må skje i nært samarbeid med Skattedirektoratet, og det er for tidlig å angi noe mulig resultat.