Skriftlig spørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:173 (2003-2004)
Innlevert: 28.11.2003
Sendt: 01.12.2003
Besvart: 09.12.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): I budsjettforslaget til Utdannings- og forskningsdepartementet er oppført en oversikt over byggetiltak som er sendt til Statsbygg for videre utredning. Et nytt bygg for odontologi i Bergen er prioritert på 2. plass. Differansen mellom kostnadsramme og styringsramme er satt til 39,1 mill. kr, og er en reserve som ikke skulle benyttes.
Kan statsråden gjøre rede for om hele eller deler av reserven som ligger inne i bevilgningen til BB-bygget er utløst, og kan ubrukte reserver fra BB-bygget overføres til riving av PKI-bygget?

Begrunnelse

Det odontologiske fakultetets bygning er langt fra tilfredsstillende ut fra dagens krav til faglig virksomhet, og det er ekstrem plassmangel. Det nye bygget vil samle universitets virksomhet og den offentlige tannhelsetjenesten for Vestlandet gjennom samlokalisering av klinikker og etablering av et regionalt kompetansesenter. Det nye odontologibygget vil således fungere som et odontologisk senter for Vestlandet.
For å komme i gang med arbeidet som skal gi grunnlag for en kostnadsramme for et nybygg, har UiB i samråd med Utdannings- og forskningsdepartementet forskuttert midler slik at Statsbygg kan gjennomføre en begrenset plan- og designkonkurranse. Ifølge framdriftsplanen skal kåring av vinner være gjennomført til mars 2004, og dermed valg av konsept og prosjektering for videre planlegging og gjennomføring av byggesak. Det odontologiske senteret forutsettes oppført på tomten der det fraflyttede PKI-bygget står. PKI er stengt og det bør rives umiddelbart. Statsbygg beregnet i 2001 kostnadene for en miljømessig riving av PKI til 22 mill. kr.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: For statlige byggeprosjekter fastsettes en styringsramme og kostnadsramme på bakgrunn av kostnadsberegninger og usikkerhetsvurderinger. Styringsrammen settes til et beløp som innebærer 50 pst. sannsynlighet for realisering innenfor fastsatt kostnad. Kostnadsrammen fastsettes tilsvarende ut fra 85 pst. sannsynlighet. Differansen mellom styringsrammen og kostnadsrammen utgjør prosjektets margin. Marginen er øremerket for det enkelte byggeprosjekt og kan ikke benyttes til finansiering av andre prosjekter. Dette innebærer at en eventuell reserve for BB-bygget ikke kan overføres til riving av PKI-bygget, uten at det foreligger særskilt vedtak fra Stortingets side.

For BB-bygget er en stor del av marginen disponert i forbindelse med en tvistesak mellom Statsbygg og en entreprenør. Det endelige kostnadsbeløpet for prosjektet er ikke klart, da det er ytterligere et uavklart tvisteforhold i prosjektet.