Skriftlig spørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:175 (2003-2004)
Innlevert: 28.11.2003
Sendt: 01.12.2003
Besvart: 09.12.2003 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): Fra og med statsbudsjettet 2002 blir bevilgninger til ulike samiske kulturformål til Sametinget ført over samme post. I 2003 går 30 244 000 kr til samiske kulturformål. Av en pott på til sammen 1,5 mill. kr som skulle gå til bokbussformål for hele landet, har ABM-utvikling gitt Nordland fylkesbibliotek en støtte på 1,1 mill. kr til innkjøp av bokbuss for de sørsamiske områdene.
Kan statsråden svare på hvorfor det ble gitt støtte til samisk bokbuss fra ABM-utvikling?

Begrunnelse

Det var kommet inn søknader for til sammen 3,5 mill. kr. En av søknadene gjaldt å utvikle ein bokbussmodell for hele Hordaland som skulle gi et kreativt tilbud om bibliotekbuss/kulturbuss til alle barn over hele Hordaland, inklusive lesestimulering og den kulturelle skolesekken.
Dette var siste gang man kunne søke om støtte til bokbussprosjekt.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Midler til ordinær drift og investeringer i bokbusser var fram til og med 2000 en egen tilskuddsordning. Etter vedtak i Stortinget ble ordningen fra 2001 lagt inn i inntektssystemet til kommunene. Stortinget vedtok likevel i 2002 å opprette en egen tilskuddsordning på 1,5 mill. kr for styrking av mobile bibliotektjenester, jf. Budsjett-innst. S. nr. 2 (2001-2002). Denne tilskuddsordningen er blitt forvaltet av ABM-utvikling. Kultur- og kirkedepartementet har derfor forelagt saken for ABM-utvikling, som har gitt følgende opplysninger angående utlysning og fordeling av midlene til mobil bibliotekvirksomhet:

I utlysingsteksten for 2003 sies det at det kan gis midler til følgende formål, i prioritert rekkefølge:1. Investeringstilskudd til mobil bibliotekvirksomhet.

2. Tilskudd til tiltak der en benytter mobil bibliotekvirksomhet som virkemiddel for å nå mer overordnete bibliotekpolitiske mål.Det kom fem søknader, med en samlet søknadssum på i underkant av 3,5 mill. kr. En av søknadene falt inn under kategori 1 "investering" (innkjøp av ny bokbuss til det sørsamiske området), og fire under kategori 2 "tiltak".

Sametinget har hovedansvaret for fordeling av statlige midler til samiske kulturformål. Dette tilsier imidlertid ikke at det ikke er anledning til å søke om midler til samiske kulturformål på områder der det ikke utrykkelig er fastsatt at ansvar og tilhørende midler er lagt inn i overføringene til Sametinget. Forvaltningsansvaret for drift av samiske bokbusser ble fra 2002 overført til Sametinget, og 3 mill. kr til dette formålet inngår i overføringen til samiske kulturformål. Midler til investeringer i nye bokbusser i samiske områder er imidlertid ikke lagt inn i rammen til Sametinget. Overføringen til samiske kulturformål på 30,2 mill. kr er i hovedsak bundet opp i faste tiltak, og gir ikke rom for investeringer i bokbusser. I St.meld. nr. 55 (2000-2001) Om samepolitikken heter det at departementet vil vurdere videre behovet for investeringstilskudd til mobile bibliotektjenester i samiske områder.

ABM-utvikling har derfor, i samråd med Kultur- og kirkedepartementet, vurdert saken slik at fylkeskommunene også hadde anledning til å søke om midler til investering i bibliotekbusser som skulle betjene samisk befolkning over de utlyste midlene, og at søknaden fra Nordland fylkeskommune dermed skulle ha første prioritet. I denne sammenheng understrekes også at Stortinget har uttalt at det er særlig behov for å sikre den mobile bibliotektjenesten i samiske kommuner på grunn av de store avstandene, behovet for å øke leseferdighetene i samisk og det etablerte grenseoverskridende samarbeidet på dette feltet med Sverige og Finland, jf. Innst. S. nr. 252 (1999-2000). Den sørsamiske kulturen er spesielt truet, og tilgang til samisk litteratur er avgjørende for å utvikle den sørsamiske kulturen.

ABM-utvikling har opplyst at de resterende midlene på tilskuddsordningen til mobile bibliotektjenester (404 500 kr) ble fordelt ut fra en faglig vurdering og prioritering til følgende prosjekter:- 300 000 kr til Troms fylkeskommune til prosjektet "Bok og kultur på hjul"

- 104 500 kr til Buskerud fylkeskommune til prosjektet "Bokprat i buss".ABM-utvikling fant det dermed ikke mulig å støtte søknadene fra Hordaland fylkeskommune og Steinkjer bibliotek.

Kultur- og kirkedepartementet har ingen merknader til ABM-utviklingsprioriteringer.