Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:185 (2003-2004)
Innlevert: 02.12.2003
Sendt: 03.12.2003
Besvart: 09.12.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Når vil forskriften med forbud mot amstaff, pitbull og ulvehybrider tre i kraft?

Begrunnelse

Anmodningsvedtak nr. 530 som ble vedtatt 16. juni 2003 lyder som følger: "Stortinget ber Regjeringen om snarest mulig å forby ulvehybrider, amerikansk staffordshire terrier, og blandinger der disse rasene inngår." SV er bekymret for meldinger om at antallet amstaff har økt fra omkring 1 000 hunder til ca. 2 000 hunder fra juni til nå, og mener det haster å få forskriften på plass.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Ikraftsetting og oppfølging av lov om hundehold forutsetter en rekke tiltak fra berørte departementer, både med hensyn til informasjon, forberedelse av eventuelle forskriftsendringer og gjennomføring av anmodningsvedtak fra Stortinget. Jeg har sett det som nødvendig med en tett dialog med Landbruksdepartementet om denne oppfølgingen, også med hensyn til oppfølgingen av anmodningsvedtak nr. 530 om å forby ulvehybrider, amerikansk staffordshire terrier og blandinger der disse rasene inngår. Det har blant annet vært overveielser om hvorvidt et slik forbud burde inntas i kamphundforskriften med hjemmel i kamphundloven eller i en egen forskrift med hjemmel i hundeloven. Disse forskjellige avklaringene har nødvendigvis tatt noe tid.

Justisdepartementet utarbeidet i oktober et utkast til høringsbrev om fastsettelse av forskrift med forbud som nevnt i anmodningsvedtaket som er blitt forelagt Landbruksdepartementet. Jeg tar sikte på at et endelig høringsbrev vil bli sendt ut på alminnelig høring rett etter nyttår.