Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:191 (2003-2004)
Innlevert: 04.12.2003
Sendt: 05.12.2003
Besvart: 12.12.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Jeg viser til spørretimen 12. november 2003, der jeg tok opp spørsmål om bostedregistrering for enslige pendlere. I svaret viser finansministeren til Lignings-ABC og uttaler at reglene er veldig klare. Finansministeren sier også at hvis foreldrehjem skal godkjennes må "foreldrene gi juridisk avkall på disposisjonsretten til det bortleide arealet". Nå viser det seg at Lignings-ABC eller skatteetaten ikke kan gi noe klart svar på hva dette betyr.
Vil finansministeren presisere dette?

Begrunnelse

Vedkommende som var grunnlaget for mitt spørretimespørsmål, anfører at han ikke finner noe svar i Lignings-ABC på hva som menes med "å gi juridisk avkall på disposisjonsretten". Han har ringt fire forskjellige skattekontor pluss Skattedirektoratet for å få klarhet i hva som formelt må være på plass for at dette kravet skal være oppfylt. Verken ligningskontorene i Trondheim, Nord-Gudbrandsdal eller fylkesskattesjefene i Oppland og Sør-Trøndelag kunne gi svar på dette. Det samme gjaldt Skattedirektoratet.
Ut fra dette, er det vanskelig å forstå at reglene er klare, eller som finansministeren uttrykte det i svaret: "Jeg synes reglene er veldig klare. Jeg synes også at Lignings-ABC på side 222 og på side 225 gir i grunnen ganske enkle og begripelige instruksjoner. En behøver faktisk ikke gå til noen ligningsfunksjonær engang, enhver kan lese seg til dette."

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Spørsmålet er altså hva det innebærer at foreldrene må gi juridisk avkall på disposisjonsretten til det bortleide arealet. Dette vil være et vilkår for at foreldrehjemmet skal kunne godkjennes som selvstendig bolig i tidligere bostedskommune ved anvendelsen av sammenligningsregelen i folkeregistreringsforskriften. Etter denne regelen kan en person som har vært bosatt i en kommune og som begynner å pendle til en bolig i en annen kommune, på visse vilkår fortsatt anses bosatt i den første kommunen.

Det følger av § 2 nr. 2 bokstav d i forskrift 4. mars 1994 nr. 161 om folkeregistrering at et vilkår for at boligen kan regnes som selvstendig bolig er at "pendleren eier eller disponerer" boligen "for et tidsrom som må forutsettes å få en varighet av minst ett år". Dersom dette vilkåret skal kunne være oppfylt, må det altså foreligge en disposisjonsrett for pendleren, og et tilsvarende avkall på disposisjonsrett fra foreldrenes side. Det antas at vilkåret vil være oppfylt dersom det foreligger en leieavtale som omfattes av lov 26. mars 1999 om husleieavtaler, og som er i samsvar med de reelle forhold. Det vises i den forbindelse til at husleieloven begrenser utleiers disposisjonsrett, jf. særlig § 5-6 som regulerer utleierens adgang til det utleide husrommet.

For øvrig kan det opplyses at en nå tar sikte på å presisere dette kravet ytterligere i Lignings-ABC for 2003 ved å ta inn følgende formulering:

"Dersom skattyter har eksklusiv disposisjonsrett til en del av den bygning som foreldrene bor i, anses ikke denne boenheten som en del av foreldrehjemmet i skattemessig forstand. Denne delen av bygningen betraktes i slike tilfeller som skattyterens boenhet."