Skriftlig spørsmål fra Rune J. Skjælaaen (Sp) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:193 (2003-2004)
Innlevert: 05.12.2003
Sendt: 05.12.2003
Besvart: 11.12.2003 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Rune J. Skjælaaen (Sp)

Spørsmål

Rune J. Skjælaaen (Sp): Skjåk prestegård er av Opplysningsvesenets fond taksert til 1,8 mill. kr og forpakter gjennom 30 år har fått tilbud om kjøp. Forpakter/kjøper har rekvirert en uavhengig takst som er betydelig lavere og har bedt om et møte med Opplysningsvesenets fond for å drøfte takstene. Opplysningsvesenets fond har ikke vært villig til å snakke med vedkommende.
Vil statsråden bidra til at en dialog mellom Opplysningsvesenets fond og kjøper kan komme i stand slik at saken kan finne en løsning?

Begrunnelse

Spørsmålsstiller har ingen oppfatning av hva som er "rett salgssum". Kjøper opplyser at taksten Opplysningsvesenets fond har gitt ikke er spesifisert på en slik måte at blant annet bygninger er verdisatt. Kjøper har derfor rekvirert en ny takst hvor verdien av de enkelte objekter er verdisatt. Differansen mellom takstene gjør at kjøper ønsker å få drøftet verdien på eiendommen før kjøp skjer. På denne bakgrunn har kjøper henvendt seg til Opplysningsvesenets fond om et møte. Dette har Opplysningsvesenets fond avslått.
Spørsmålsstiller mener dette er uheldig. Kjøper har forpaktet gården i 30 år og bør bli møtt med respekt. Det må, etter spørsmålsstillers oppfatning, være i departementet sin interesse at der er en god dialog mellom Opplysningsvesenets fond, som selger av store eiendommer, og kjøpere. Det at kjøper ikke kan få møte selger for å drøfte sider ved salget virker meget uheldig. På denne bakgrunn henvender spørsmålsstiller seg til statsråden for å bidra til å løse opp en tilsynelatende låst situasjon.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: I anledning spørsmålet har jeg innhentet uttalelse i saken fra Opplysningsvesenets fond, som i brev 9. desember 2003 uttaler:"Takstutvalget for prestegårder takserte eiendommen Skjåk prestegård til 1 800 000 kr. Denne taksten er i tråd med de retningslinjer som gjelder for taksering av landbrukseiendommer. Takstutvalget består av tre medlemmer, en representant oppnevnt av Kirkedepartementet, en oppnevnt fra Landbruksdepartementet og en oppnevnt av Kirkerådet. Dette utvalget takserer forpaktningseiendommer som Opplysningsvesenets fond selger, og ble etablert i forbindelse med at salget av prestegårder startet etter St.meld. nr. 64 (1984-85). Utvalget ble etablert med tanke på å sørge for lik taksering av forpaktningseiendommene som skulle selges.

Opplysningsvesenets fond mottok brev fra forpakter vedlagt en takst over eiendommen utarbeidet av en takstmann på oppdrag fra forpakter. Denne taksten var lavere enn takstutvalgets. Det ble med bakgrunn i denne taksten fra forpakters advokat bedt om et møte om saken. Fondet vurderte det dit at det ikke var grunnlag for noe møte med bakgrunn i den nye taksten. Henvendelsen fra forpakter ble skriftlig besvart av fondet. Takster utarbeidet av takstutvalget er veiledende for Opplysningsvesenets fond ved salg av forpaktningseiendommer, og det er ikke praksis på å avvike fra disse. Takster utarbeidet av andre takstmenn blir ikke vurdert av fondet.

Når det gjelder eventuell reduksjon i pris ved kjøp av forpaktningseiendommer, er det vanlig praksis at forpaktere godtgjøres for eventuelle egeninvesteringer og/eller egeninnsats de har hatt på eiendommen. I alle tilfeller hvor forpaktningseiendommer skal selges blir forpaktere bedt om å sende inn og dokumentere eventuelle egeninvesteringer/-innsats de har hatt på eiendommen i sin forpaktningsperiode. Dersom forpakter har hatt slike investeringer vil dette komme til fradrag i prisen ved kjøp av eiendommen. Forpakteren på Skjåk prestegård ble også bedt om å sende inn slike investeringer, men meldte ikke om noen investeringer som gav grunnlag for reduksjon i prisen.

I brev datert 5. desember 2003 aksepterer forpakter Opplysningsvesenets fonds tilbud om kjøp av eiendommen, og partene er således enige om hvilken pris eiendommen skal selges for. Den videre fremdriften i saken blir nå at Opplysningsvesenets fond utarbeider forslag til kjøpekontrakt."

Jeg viser til dette. Jeg har ellers tillit til at fondets representanter i alle saker opptrer i henhold til god forvaltningsskikk.