Skriftlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:196 (2003-2004)
Innlevert: 05.12.2003
Sendt: 08.12.2003
Besvart: 16.12.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): I svar på skriftlig spørsmål nr. 159 skrives at "betydelig høgere trafikktall" er årsaken til at midtdeler ettermonteres på E6 Trondheim-Værnes men ikke anses nødvendig ved nyanlegget sør for Melhus. Fra Vegvesenet opplyses at årsdøgntrafikken var 11 000 ved Stavsjø på E6 Øst i 2002. Ved Melhus var tilsvarende tall i 2001 9 500 sør for sentrum og 13 600 midt i sentrum.
Vil statsråden fastholde at denne marginale forskjell i trafikk er god grunn for å avvente ulykkestall før midtdeler bli montert ved Melhus?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Jeg har forelagt spørsmålet for Vegdirektoratet som har gitt følgende uttalelse:

"Som en følge av en trafikksikkerhetsrevisjon av E6 mellom Stavsjøtunnelen og Væretunnelen har Statens vegvesen Region midt lagt opp til å montere midtrekkverk på hele denne strekningen. Av dette er allerede 5,8 km montert og det gjenstår å montere ytterligere 2,6 km så snart finansieringen er avklart. Trafikktallet på 11 000 i 2002, som er oppgitt i skriftlig spørsmål nr. 196, er årsdøgntrafikken (ÅDT) ved Stavsjøtunnelen. Trafikken øker inn mot Trondheim, og ifølge vår database for trafikktall (vegdatabanken) er ÅDT i 2002 ved Væretunnelen 11 770.

Trafikktallet på 9 500 i 2001 som er oppgitt i skriftlig spørsmål nr. 196, gjelder en strekning like sør for Melhus sentrum, dvs. nordre del av strekningen der det ønskes midtrekkeverk. Basert på trafikktall i vegdatabanken avtar trafikken gradvis ned mot ÅDT på om lag 8 800 for den søndre delen av denne strekningen og til nærmere 8 700 videre sørover mot Kvål sentrum.

Når ny E6 i Melhus åpnes for trafikk, innebærer dette også en omlegging av lokalt vegnett. Dette betyr at ikke all trafikk på dagens E6 overføres til ny E6. Dette gir størst utslag for trafikken nær Melhus sentrum og mindre på søndre del av den strekningen der det ønskes midtrekkeverk. En trafikkberegning utført av et konsulentfirma i 1999 basert på trafikktellinger i seks snitt rundt Melhus sentrum i 1998, angir at trafikken i snitt på høyde med kirka vil fordele seg med hhv. 12 pst. og 88 pst. på gammel og ny E6. Andelen som blir igjen på gammel E6, vil bli betydelig mindre for trafikken på søndre del av strekningen.

På grunn av vegsystemets utforming kan man med bakgrunn i tallene fra vegdatabanken legge til grunn at ÅDT på hele den aktuelle strekningen på ny E6 vil bli om lag 9 000 i sammenlignbare 2002-tall. Med bakgrunn i konsulentens rapport fra trafikkberegningen i 1999 og den trafikkvekst som er registrert på tellepunkter nord og sør for Melhus, kan man alternativt legge til grunn en ÅDT på om lag 9 300 på den samme strekningen når ny E6 åpnes for trafikk. Det er knyttet usikkerhet til begge tallene, så det er vanskelig å ta stilling til hvilket tall som er "mest riktig".

I vår vurdering av søknaden om midtrekkverk fra regionen har vi foretatt en avveiing mellom flere forhold, slik det fremgår av statsrådens svar på skriftlig spørsmål nr. 159. Kort oppsummert er det foretatt en avveiing av behovet for midtrekkverk ut fra hensynet til trafikksikkerhet opp mot det arbeid som pågår for å avklare i hvilken grad og hvordan midtrekkverk skal brukes som normalløsning på nye veger, i hvilket omfang vi bør og kan prioritere midler til montering av midtrekkverk på eksisterende veg, viktigheten av å gjennomføre prosjekter til lavest mulig kostnad innenfor den prosjektdefinisjon som legges til grunn når prosjekter tas opp til bevilgning og at besparelser som hovedregel skal vurderes på fritt grunnlag pga. de knappe ressursene vi har i vegsektoren. Det er også viktig å få fram at ønsket om midtrekkverk ble vurdert allerede sommeren 2001, i forbindelse med at Vegdirektoratet godkjente en betydelig standardøkning for prosjektet i forhold til det som var opprinnelig planlagt.

Vegdirektoratets beslutning om utbyggingsstandard er gjort i henhold til den delegasjon av myndighet som følger av Samferdselsdepartementets forskrift til vegloven § 13 og den delegasjon av myndighet til å gjennomføre utbyggingsprosjekter som følger av instruksen for Statens vegvesen fastsatt av Samferdselsdepartementet med hjemmel i vegloven § 9. Vegdirektoratet har respekt for at det er ulikt syn på denne saken. Vårt vedtak er imidlertid fattet etter en helhetsvurdering av trafikksikkerhet, kostnader og behov for utviklingsarbeid på dette området.

Med bakgrunn i den policy som er utviklet for bruk av midtrekkverk på eksisterende veg, har vi bedt regionvegkontorene om forslag til aktuelle strekninger for montering av midtrekkverk. På dette grunnlaget vil Vegdirektoratet sette opp et forslag til strekninger som bør prioriteres, avhengig av hvilke bevilgninger som vil bli gitt til dette formålet. Den største utfordringen vil bli å sikre tilstrekkelig finansiering til at i hvert fall de viktigste strekningene kan bli prioritert i løpet av de nærmeste årene. Det bør derfor vurderes å legge dette fram for Stortinget i statsbudsjettet for 2005."

Jeg vil understreke at det er Vegdirektoratet, og ikke departementet, som må ta beslutning om bygging av midtrekkverk for det enkelte konkrete prosjekt. Ved vurdering av bygging av midtrekkverk ser Statens vegvesen på ulykkessituasjonen på den aktuelle strekningen. På samme måte som det må foretas en prioritering i forbindelse med bygging av større veganlegg må det også foretas en prioritering av bygging av midtrekkverk. Den nye E6-traseen gjennom Melhus vil få en langt bedre standard enn nåværende trasé og dermed fremstå som en mye bedre veg.