Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:203 (2003-2004)
Innlevert: 10.12.2003
Sendt: 10.12.2003
Besvart: 19.12.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Gjennom VG er det 30. november 2003 fremkommet opplysninger om at muslimske elever ved Foss videregående skole i Oslo angivelig skal ha fått ekstra tid på norsktentamen. Årsaken skal etter det avisen opplyser være at skolen ikke var sikker på om muslimenes hellige dag Eid skulle falle på tirsdag eller onsdag.
Mener statsråden at forhold knyttet til elevers religion skal medføre særbehandling i forhold til skoleelevers prøver, tester og eksamen?

Begrunnelse

Usikkerhet om mulig "kollisjon" mellom religiøs hellig dag og dagen for å avholde norsktentamen har ifølge VG ikke bare medført at muslimer fikk ekstra tid, men at de også fikk tilbud om å ta med seg oppgavene hjem. Resultat ved tentamen vil kunne påvirke elevenes standpunktkarakter. Like forhold ved avleggelse av alle prøver, tester og eksamen vil være avgjørende viktig for å sikre objektiv bedømmelse av elevenes kunnskaper. Like forhold for alle elever skal ikke bare ivareta hensyn til likebehandling og saklighet i bedømmelse, det skal også sikre at bedømmelse og karakterer gir korrekt uttrykk for hva eleven faktisk kan. Åpenbart ulike forhold vil kunne gi en elev eller en gruppe elever fordeler som andre elever ikke får. Dette kan påvirke sluttresultatet og svekke tilliten til tester, prøver og karakterer.
Jeg går ut fra at statsråden vil få undersøkt saken nærmere og iverksette nødvendige tiltak for å sikre at alle elever som avlegger tentamen, prøver og/eller eksamen gjør det under like forhold som gir objektiv bedømmelse.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: I brevet fra representanten Arne Sortevik er det vist til at muslimske elever ved en videregående skole angivelig har fått ekstra tid på norsktentamen.

Opplæringsloven har ingen regler som regulerer slike forhold. I forskrift til opplæringsloven er det regler om blant annet standpunktkarakterer og terminkarakterer i fag/kurs for elever. Faglærer har ansvar for å skaffe seg grunnlag for å sette termin- og standpunktkarakter. Skolen og læreren må i fellesskap vurdere hvordan læreren best mulig kan skaffe seg dette grunnlaget. Tentamen er i denne sammenheng ett av flere virkemidler. Det er forøvrig skolens oppgave å legge forholdene til rette slik at elevene kan gjennomføre de prøver som skolen bestemmer.

Slik jeg ser det ligger organisering og gjennomføring av tentamen innenfor skoleeiers handlingsområde. Jeg har tillit til at skoleeier og lærerne ivaretar dette til beste for elevene.