Skriftlig spørsmål fra Geir-Ketil Hansen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:206 (2003-2004)
Innlevert: 10.12.2003
Sendt: 11.12.2003
Besvart: 17.12.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Geir-Ketil Hansen (SV)

Spørsmål

Geir-Ketil Hansen (SV): Har Samferdselsdepartementet akseptert at Kato Air har stanset ruteflygingen på strekning Narvik-Bodø i seks dager, og kan samferdselsministeren redegjøre for hvordan departementet tolker pkt. 2.4 i standardkontrakten for ruteflyging om tiltak som skal iverksettes ved driftsavbrudd?

Begrunnelse

Det har ikke vært ruteflyging mellom Narvik og Bodø etter Kato Airs havari ved Bodø lufthavn, torsdag 4. desember. I standardkontrakten for ruteflyging pkt. 2.4 står det at departementet kan pålegge operatøren tiltak som finnes nødvendig for oppfyllese av trafikkopplegget, eventuelt iverksette slike tiltak for operatørens regning og risiko. Driftsstansen har pr. i dag vart i seks dager.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Samferdselsdepartementet sikrer regional flytransport i Norge gjennom å gi tilskudd til flyrutedrift etter anbud. De opererende flyselskapene får enerett og plikt til å trafikkere de ruteområdene de vinner anbud på.

Samferdselsdepartementets standardkontrakt for ruteflygning fastslår i fjerde avsnitt av pkt. 2.4 at "Samferdselsdepartementet kan pålegge operatøren tiltak som finnes nødvendige for oppfyllelse av trafikkopplegget, eventuelt iverksette slike tiltak for operatørens regning og risiko".

I utgangspunktet er det opererende selskap forpliktet til å oppfylle det gjeldende trafikkprogram for anbudsrutestrekningene. Ved avvik av betydning fra det avtalte trafikkopplegg, som for eksempel lengre tids sammenhengende opphør i rutedriften, vil departementet vurdere om det opererende selskap tar ansvar for å iverksette tiltak som sikrer alternativ transport på strekningen.

Som opererende flyselskap er Kato Air ansvarlig for gjennomføringen av rutedriften på strekningene Narvik-Bodø og også på strekningen Røst-Bodø. Samferdselsdepartementet er kjent med at det i forbindelse med havariet av selskapets fly ved Bodø lufthavn den 4. desember 2003, oppstod en situasjon med avvik i flytrafikken. Selskapet har holdt departementet løpende orientert om situasjonen.

Selskapet har opplyst at på tidspunktet for havariet 4. desember 2003, befant selskapets andre luftfartøy som kan settes inn i trafikk på anbudsstrekningene seg på verksted for vedlikehold. Vedlikeholdet har tatt lengre tid enn planlagt, og selskapet har derfor ikke kunnet sette dette luftfartøyet inn i drift på anbudsrutene. Dette har ført til at det i en periode ikke har vært mulig å utføre den regulære flyrutedriften.

Etter det departementet har fått opplyst, har selskapet tatt ansvar for alle passasjerer som har booket billetter for å fly mellom Narvik og Bodø. Disse passasjerene har blitt sendt med flybuss mellom Narvik og Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, og med rutefly som går mellom Evenes og Bodø.

Departementet har på denne bakgrunn og omstendighetene tatt i betraktning ikke funnet grunnlag for å pålegge selskapet ytterligere tiltak i denne omgang.