Skriftlig spørsmål fra Tor-Arne Strøm (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:208 (2003-2004)
Innlevert: 11.12.2003
Sendt: 12.12.2003
Besvart: 18.12.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Tor-Arne Strøm (A)

Spørsmål

Tor-Arne Strøm (A): Har statsråden planer om å pålegge Avinor å gjenoppta utredningen, eller ta andre initiativ for å fullføre utredningsarbeidet?

Begrunnelse

Stortinget er kjent med de utredninger som Avinor og Meteorologiske institutt har konkludert med vedrørende felles flyplass på Helgeland (Kråkstad). Det er reist tvil om de meteorologiske målingene er riktige, og både Nordland fylkeskommune, Vefsn og ti andre kommuner på Helgeland har bedt om fortsatt utredning, for på den måten ha et bedre grunnlag for å vurdere en felles flyplassløsning i forbindelse med Nasjonal transportplan.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Utredningsarbeidet det siktes til gjelder ny felles flyplass på Helgeland til erstatning for to eller tre av dagens lufthavner. Det norske meteorologiske institutt (DNMI) har mht. det for øvrig mest aktuelle alternativet Kråkstad i Drevjadalen beregnet den værmessige tilgjengelighet til 91,8 pst. På bakgrunn av den lave beregnede værmessige tilgjengelighet, har Avinor i brev av 26. november 2003 til Samferdselsdepartementet anbefalt at planene for ny felles flyplass, skrinlegges.

I møte den 9. desember 2003, hvor DNMI, Avinor, Nordland fylkeskommune og Vefsn kommune deltok, ble det ifølge Avinor internt ved instituttet reist visse spørsmål i tilknytning til de metodene som er benyttet i beregningen av tilgjengeligheten. Den faglige kompetanse i disse spørsmål innehas av DNMI, og Avinor har derfor i brev av 11. desember 2003 bedt instituttet kvalitetssikre sine tidligere utredninger og foreta en vurdering av om det er nye momenter som eventuelt har betydning for instituttets hovedkonklusjon i saken. Dersom DNMI, ut fra faglige vurderinger, ikke kan avgi svar innen 12. januar 2004, har Avinor bedt om tilbakemelding fra instituttet så snart som mulig.

Jeg vil således komme tilbake til utredningene og spørsmålet om ny felles flyplass på Helgeland i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2006-2015. Meldingen er varslet fremlagt i vårsesjonen 2004.