Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:211 (2003-2004)
Innlevert: 12.12.2003
Sendt: 12.12.2003
Besvart: 22.12.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Vil Regjeringen vurdere å kjøpe eiendommen Hamar fengsel, åpen avdeling?

Begrunnelse

Hamar fengsel, åpen avdeling er lagt ut for salg av dagens eier Hedmark fylkeskommune. I dagens situasjon med lange soningskøer, behov for soningsplasser og aktiv forvaltning av fengselseiendommene vil det kunne være en fordel å ha eiendomsrett til eiendommene. Offentlig eierskap av fengslene sikrer dessuten best forvaltning av den inngripende maktutøvelse fengselsdrift innebærer. Hamar fengsel er dessuten en svært veldrevet enhet med spennende utviklingsmuligheter som vil kunne sikres best ved eget eierskap.
Hamar fengsel bør og kan utbygges for å skape flere og bedre soningsplasser. Eget eierskap vil gjøre dette lettere.
Eget eierskap vil antakelig også være en økonomisk gunstig ordning for det offentlige.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Hamar fengsel, åpen avdeling eies av Hedmark fylkeskommune. Staten gjennom Justisdepartementet har vært leietaker fra omkring 1990, da man ønsket eiendommen som en midlertidig køavviklingsanstalt. Leiesummen utgjør i dag i overkant av 800 000 kr pr. år. Eiendommen er nå lagt ut for salg for 7,2 mill. kr.

Hamar fengsel, åpen avdeling er ikke i en særstilling hva angår eiendomsforhold for fengslene i kriminalomsorgen. Kriminalomsorgen leier fengslene Moss, Drammen, Kristiansand, Hassel, Vestre Slidre, Kongsvinger nye (Vardåsen) og alle overgangsboligene (fire i alt).

Stortinget har tidligere vedtatt at det åpnes for at private kan bygge fengsler, jf. Budsjett-innst. S. nr. 1 Tillegg nr. 1. (2002-2003). Justisdepartementet har fulgt dette opp i forhold til fengselsprosjektene i Halden og Bergen. Det er således mulig at kriminalomsorgen også i fremtiden vil leie fengselsbygg.

Hamar fengsel, åpen avdeling er fortsatt et viktig bidrag for å bygge ned soningskøen, men Justisdepartementet har ikke prioritert kjøp av denne eiendommen eller noen av de andre eiendommene som kriminalomsorgen leier.

Leie av fengsler har etter min vurdering ikke vært til hinder for god straffegjennomføring, forvaltning og drift av bygninger. Det har heller ikke begrenset muligheten til å gjennomføre kapasitetsutvidende tiltak.

Kriminalomsorgen vil alltid bestrebe seg på å forhandle frem gunstigst mulige avtaler som ivaretar spesielle fengselsfaglige behov, samtidig som man sikrer at de bygningsmessige forhold er optimale.