Skriftlig spørsmål fra Per Erik Monsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:217 (2003-2004)
Innlevert: 12.12.2003
Sendt: 15.12.2003
Besvart: 22.12.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Per Erik Monsen (FrP)

Spørsmål

Per Erik Monsen (FrP): En bedrift som har solgt en båt til passasjertrafikk, har nå mottatt krav fra fylkesskattesjefen i Tromsø om å etterbetale moms fordi kjøper angivelig skal ha benyttet båten til annet enn passasjertrafikk. Bedriften har påklaget kravet, men klagen er foreløpig ikke behandlet. Fylkesskattesjefen har startet tvangsfullbyrdelsen, noe som kan ende i konkurs for bedriften.
Mener statsråden det er riktig at selger, som har opptrådt korrekt, skal holdes økonomisk ansvarlig for eventuelle lovbrudd som senere begås av kjøper?

Begrunnelse

Salg av båter i passasjertrafikk er momsfritt, mens salg av båter til annet formål er belagt med moms.
Selger av båten i dette tilfellet hadde forsikret seg om at kjøper skulle benytte båten i passasjertrafikk ved:

1) Å inngå skriftlig avtale med kjøper om at båten skulle benyttes i passasjertrafikk.
2) At kjøper har avgitt skriftlig garanti om båtens bruksområde til Toll- og avgiftsetaten.
3) At det fremgår fra kjøpers firmaattest at kjøper blant annet driver med passasjerbefordring.
4) At kjøper har tillatelse fra Sjøfartsdirektoratet til å benytte båten i passasjertrafikk.
5) At båten er utstyrt for passasjertrafikk.

Det foreligger ingen dokumentasjon i saken på at kjøper har brukt båten til annet formål.
Bedriften har klaget på kravet.
Klagen er ikke behandlet, men fylkesskattesjefen har startet tvangsfullbyrdelse. Bedriften har ikke midler til å stille til sikkerhet. Fra skattefogdkontoret er det opplyst at man i de saker hvor det ikke stilles sikkerhet, vil inndrive midlene, om nødvendig ved konkurs. Man risikerer dermed at bedriften er nedlagt før klagen er ferdig behandlet.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Det er riktig som du opplyser i ditt brev at omsetning av skip på minst 15 meter største lengde, bestemt for passasjerbefordring mot vederlag, er fritatt fra merverdiavgiftsberegning. I den konkrete saken som det her vises til er det reist spørsmål om grunnlaget for fritaket er tilstede. Det er videre et spørsmål om selgers ansvar og aktsomhetsplikt i forbindelse med dette.

Saken er som du viser til påklaget og vil bli behandlet i Klagenemnda for merverdiavgift. Etter det som er opplyst ligger den nå i Skattedirektoratet, som er sekretariat for klagenemnda. Om det er grunnlag for en etterberegning, avgjøres således av klagenemnda ut fra de opplysninger som foreligger i saken. Jeg ber derfor om forståelse for at jeg ikke kan gå inn i en konkret sak som fortsatt er under forvaltningsmessig behandling.

Når det gjelder spørsmålet om innfordring, så er det skattefogden som har ansvaret for innkrevingen av merverdiavgift. Det er videre slik at tvangsinnfordring kan iverksettes selv om det er klaget over fastsettelsen. Slik sett kan en, slik som du beskriver, risikere konkursåpning før klagen er behandlet. Der kravet er omstridt og fastsettelsen påklaget, må skattefogden vurdere konkret om konkursbegjæring likevel bør fremmes. Det er imidlertid praksis for at skattefogdkontorene er tilbakeholdne med å fremme konkursbegjæringer på grunnlag av krav som er omtvistet. Også her ber jeg om forståelse for at dette er en konkret vurdering som bør overlates til skattefogden i samarbeid med fylkesskattekontoret. Henvendelser i enkelttilfeller bør rettes direkte dit.