Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:218 (2003-2004)
Innlevert: 12.12.2003
Sendt: 15.12.2003
Besvart: 22.12.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Enkelte bedrifter har opplevd uoverensstemmelser med lokale ligningskontor i tolkningen av skatteloven vedrørende konsernbidrag.
Kan statsråden klargjøre intensjonene i skatteloven ved en vurdering av om gjennomføring av konsernbidrag er betinget av oppgjør ved fysisk overføring av penger, eller om en regnskapsmessig oppføring av fordring og gjeld i de to berørte selskapene er å betrakte som oppgjør (Lignings-ABC for 2000 på side 65 og Lignings-ABC for 2002 på side 51) (ref: eksempelet nedenfor)?

Begrunnelse

Et lite AS (firma X) kjøpte i 2000 et annet lite AS (firma Y). Firma Y ble et heleid datterselskap av firma X.
For året 2000 ble det ytt et konsernbidrag fra firma X til firma Y på 265 000 kr. Beløpet ble inntatt i regnskapene for mor og datterselskap i henhold til gjeldende praksis og godkjent av revisor. Revisor bekrefter at dette er gitt på forskriftsmessig måte og i henhold til Lignings-ABC.
Det fremgår av regnskapet for 2001 at morselskapet har påtatt seg en ubetinget forpliktelse, en gjeld til datterselskapet på 265 000 kr.
På grunn av at hovedvirksomheten i datterselskapet ble solgt ut i 2001, ble det besluttet å fusjonere firma X og Y med virkning 1. januar 2002. Dette ble klarert med revisor, og var også gjennomført i henhold til lovens krav.
Fusjonen ble gjennomført med heleid datterselskap og regnet som regnskapsmessig kontinuitet.
Ligningskontoret sier i sitt brev at konsernbidraget skulle vært gjennomført i 2001.
Siden dette ikke ble gjort er dette å tolke som en ettergivelse av gjeld i 2001. Ligningskontoret innstiller dermed på at konsernbidraget ikke er gjennomført og krever at konsernbidraget tilbakeføres for 2001 og beskattes. Det stilles ikke krav om tilleggsskatt.
Revisor påpeker at konsernbidraget er gjennomført i og med at morselskapet har påtatt seg en ubetinget forpliktelse. Denne forpliktelsen ble senere oppgjort i og med fusjonen.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Jeg ønsker ikke å uttale meg om spørsmål knyttet direkte til en konkret ligningssak. Dette hører under det lokale ligningskontor. Jeg vil derfor på generelt grunnlag si noe om skattelovens regler om konsernbidrag. Disse finnes i skatteloven §§ 10-2 til 10-4.

Et konsernbidrag er en vederlagsfri overføring av verdier fra ett konsernselskap til et annet. Ordningens hovedformål er å gi selskaper innen samme konsern en mulighet for å jevne ut overskudd og underskudd med skattemessig virkning. Når lovens vilkår er oppfylt, gis den som yter konsernbidraget skattemessig fradrag for bidraget, mens den som mottar konsernbidraget får en tilsvarende skattepliktig inntekt. Regnskapsmessig skal et konsernbidrag behandles som en egenkapitaltransaksjon, det vil si at bidraget ikke påvirker det regnskapsmessige resultatet.

Når det gjelder vurderingen av om den skattemessige gjennomføringen av konsernbidrag er betinget av oppgjør ved fysisk overføring av penger, må svaret på dette være nei. Dette er for øvrig uttrykkelig sagt i forarbeidene til konsernbidragsreglene. I Ot.prp. nr. 16 (1979-80) heter det i merknadene til bestemmelsene:

"Ytelsen kan bestå i umiddelbar overføring av penger eller andre formuesverdier, som f.eks. driftsmidler. Men det vil være tilstrekkelig at giveren påtar seg å betale et bestemt beløp til mottakeren på et senere tidspunkt. I det sistnevnte tilfelle regnes konsernbidraget for å være ytet i forhold til bestemmelsene i § 15 på det tidspunkt da giveren påtar seg betalingsforpliktelsen."

Konsernbidraget kan således være gjennomført ved at bidragsyter har påtatt seg en forpliktelse til å betale og at bidragsmottakeren har fått en tilsvarende fordring på giveren.

Hvorvidt det foreligger andre forhold i den konkrete saken som er nevnt i spørsmålet, som tilsier at konsernbidraget ikke kan anses gjennomført med endelig skattemessig virkning, tar jeg ikke stilling til.