Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:219 (2003-2004)
Innlevert: 12.12.2003
Sendt: 15.12.2003
Besvart: 22.12.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Mange verft sliter for tiden med å få oppdrag og må permittere ansatte. Reparasjon av verneverdige fartøy kan være viktig for å holde driften i gang. I forbindelse med statens bevilgning til reparasjon av D/S "Kysten I" (Tønsberg) la flere verft inn anbud. Fartøyvernsenteret i Kristiansand vant oppdraget, med en pris som er langt lavere enn konkurrerende private verft.
Kan statsråden bekrefte at statlig økonomisk støtte ikke gir fartøyvernsentrene en urettmessig fordel i slike anbudskonkurranser?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: I 1996 ble det etablert tre nasjonale fartøyvernsentre: Hardanger fartøyvernsenter, Nordnorsk fartøyvernsenter og båtmuseum og Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter. I tillegg til å sikre og videreføre rene håndverksferdigheter var det et ønske om at fartøyvernsentrene skulle utvikle bedre dokumentasjonsrutiner i forbindelse med vedlikehold, konservering og istandsetting av verneverdige fartøyer.

Sentrene får midler til å dekke stillinger knyttet til såkalte fellestjenester. Tilskuddet til hvert senter er i år 850 000 kr som tilsvarer ca. 1,5 stillinger ved hvert senter. Dette er tilskudd til forskning og dokumentasjon for å opparbeide en nasjonal spisskompetanse. Det er en forutsetning at disse tilskuddene ikke går til lønnsmidler i forbindelse med ordinært verftsarbeid. Begrunnelsen for fellestjenestene er at sentrene skal:

- Foreta befaringer og utarbeide tilstandsvurderinger, vedlikeholdsplaner o.l. for Riksantikvaren og andre.

- Foreta dokumentasjon/forskning før, under og etter istandsettingsoppdrag ved senteret.

- Foreta dokumentasjon/forskning knyttet til andre fartøyvernprosjekter.

- Foreta dokumentasjon/forskning knyttet til båt- og skipsbygging generelt, både i fortid og nåtid.

- Foreta dokumentasjon/forskning knyttet til bruk og vedlikehold, både i fortid og nåtid.

- Gi faglig rådgivning/opplæring internt på senteret, men også overfor andre interesserte.

- Skaffe verneverdige fartøyer midlertidig opplagsplass og tilsyn ved behov.

- Skaffe til veie og lagre nødvendige materialer, verktøy og utstyr.

Utover nevnte støtte mottar ikke fartøyvernsentrene faste tilskudd fra Riksantikvaren.

Jeg legger vekt på at konkurranse om oppdrag mellom fartøyvernsentrene og andre verft/båtbyggerier om istandsettingsoppdrag skal skje på likeverdige vilkår. Riksantikvarens tilskudd til istandsetting av verneverdige fartøyer skal gis til eierne av fartøyene etter søknad. Eierne står fritt til å velge hvor de ønsker å få arbeidet utført, men Riksantikvaren vil stille krav om at arbeidet utføres på en antikvarisk forsvarlig måte.

For øvrig kan jeg opplyse om at Riksantikvaren ikke har gitt tilskudd til reparasjon av D/S "Kysten I" i forbindelse med den anbudsrunden spørsmålsstiller nevner som eksempel. Dette oppdraget ble finansiert av eierne med kommunal lånegaranti fra Tønsberg kommune.

På bakgrunn av at det fra tid til annen fremkommer påstander knyttet til den problemstillingen spørsmålsstilleren tar opp, vil jeg likevel ta initiativ til en gjennomgang av praktisering av tilskudd til fartøyvernsentrene.