Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til statsministeren

Dokument nr. 15:220 (2003-2004)
Innlevert: 12.12.2003
Sendt: 15.12.2003
Rette vedkommende: Kultur- og kirkeministeren
Besvart: 23.12.2003 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Søndag 7. november rapporterte valgobservatører fra Russland at de betraktet usynliggjøring av parti som stilte til valg som et demokratisk problem som ville bli rapportert til Europarådet. Utestenging fra mediene, spesielt fra TV, ble nevnt. Dette er en situasjon som Kystpartiet har levd med i de 6 årene partiet har vært representert på Stortinget.
Ser statsministeren at Norge, gjennom utestenging av Kystpartiet, kan ha et demokratiproblem?

Begrunnelse

Før stortingsvalget i 2001 ble Kystpartiet stengt ute fra alle informasjonsprogram og debatter i statskanalen NRK. Dette gjentok seg før kommunestyre- og fylkestingsvalget i høst.
Kystpartiets tilslutning til flertall eller mindretall i vedtak som fattes i Stortinget blir underslått i all medieomtale. Selv om Kystpartiet bare er representert i en komité på Stortinget, er partiet en del av Stortingets flertall eller mindretall når vår holdning er tilkjennegitt gjennom debatter i tilknytning til saker.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Spørsmålet er overført fra statsministeren.

Spørsmålet fra representanten Bastesen er blitt forelagt NRK, som har følgende kommentar:

"Fra NRK understrekes det at man ikke har noen intensjon om å "stenge ute" Kystpartiet. Men det er slik at deltakelse i debatt- og informasjonsprogram alltid er underlagt journalistiske kriterier. Oppslutning, størrelse og politisk gjennomslagskraft kan være eksempler på slike kriterier som vektlegges i utvelgelse av debattanter.

I et demokratisk land med et stort og bredt partispekter vil NRK, som alle andre, måtte foreta valg i forhold til deltakelse i politiske debatter."

Som en av de mest innflytelsesrike redaksjonelle virksomhetene i Norge spiller NRK en viktig rolle for formidling av informasjon og samfunnsdebatt, herunder for samfunnskritikk og kontroll med politiske myndigheter. På den ene siden er det derfor viktig at NRK er pålitelig, saklig og upartisk i sin programvirksomhet. På den andre siden gjør dette at det er grunn til å være svært varsom med politisk styring og kontroll av NRK, særlig i redaksjonelle spørsmål. Stortinget har sluttet seg til prinsippene for styring av NRK, bl.a. i forbindelse med behandlingen av kultur- og kirkeministerens redegjørelse om NRK i 2002.

For øvrig viser jeg til redegjørelsen fra NRK og tar denne til etterretning.