Skriftlig spørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:88 (1997-98)
Innlevert: 19.02.1998
Sendt: 19.02.1998
Besvart: 26.02.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): "I dagens lovverk er det ikke hjemmel for å fjerne bortsatte kjøretøy, med mindre disse står på et sted der parkering er forbudt. Hvilke endringer i lov og/eller forskrifter er nødvendig for å gi en slik hjemmel, og vil Statsråden ta initiativ til å foreslå slike endringer?"

Begrunnelse

Etter det jeg har fått opplyst, er det ikke hjemmel i Vegtrafikkloven eller tilhørende forskrifter for å få fjernet bilvrak og andre bortsatte kjøretøy, dersom disse ikke står ulovlig parkert. I Oslo betyr det f.eks at det er en rekke bilvrak som ikke kan fjernes av Trafikksjefens Etat, selv om de er til stor sjenanse og kan føre til trafikkfarlige situasjoner.
Antakelig kan det i en del tilfeller være mulig å få fjernet bilvrak med hjemmel i Forurensningsloven. Det er imidlertid ikke et apparat som sørger for å fjerne slike vrak etter kort tid, slik det er når det gjelder feilparkerte biler.
På denne bakgrunn ser jeg et klart behov for at Vegtrafikkloven eller tilhørende forskrifter endres slik at også bortsatte kjøretøy og vrak kan fjernes selv om disse står "lovlig" parkert. En slik endring må utformes slik at fjerning av vrak og bortsatte kjøretøy kan gjøres av samme etat som håndhever parkeringsbestemmelsene.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Jeg gjør oppmerksom på at spørsmålet forsåvidt gjelder forurensningslovens bestemmelser, i stor grad berører Miljøverndepartementet.

Jeg viser til at vegtrafikkloven §37 tidligere inneholdt en hjemmel til å fjerne biler som var oppgitt av eier. I forbindelse med vedtakelsen av forurensningsloven ble imidlertid denne bestemmelsen opphevet, og myndigheten til å fjerne bilvrak ble med hjemmel i forurensningsloven §38 (någjeldende §37) tillagt den enkelte kommune. Begrunnelsen for endringen fremgår av Ot. prp. nr. 11 (1979-80) hvor det på side 149 uttales bl.a. følgende:

"Departementet mener at det neppe er behov for særregelen i vegtrafikkloven om å fjerne bilvrak uten at det kreves av hensynet til andre veifarende. Det vil også bety en mindre lettelse i politiets arbeidsbyrde om kommunen tar seg av dette. Departementet foreslår derfor vegtrafikkloven endret, slik at §38 (i forurensningsloven, (vår merknad)) vil være hovedbestemmelsen også for bilvrak. Den adgangen som vegtrafikkloven gir politiet til å fjerne eller kreve fjernet brukbare kjøretøyer og bilvrak som er til hinder for trafikken, veiarbeider m.v bør imidlertid beholdes."

I korte trekk vil det med hjemmel i forurensningsloven §28, jf §§37 og 74, kunne gis pålegg om fjerning av, eller foretas fjerning av, motorkjøretøy som er etterlatt slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.

Myndigheten som nevnt er iht forurensningsloven §81, jf §83, lagt til kommunestyret, men med adgang til delegering av enkeltvedtaksmyndighet til bl.a. administrasjonssjef, leder for forvaltningsgren i kommunen eller kommunale/interkommunale selskaper. Herunder vil myndigheten kunne delegeres til den etat i kommunen som også håndhever offentlig parkeringsregulering. Jeg er underhånden gjort kjent med at slik delegering nå er foretatt i Oslo kommune, med virkning fra 1. januar 1998. Fra ansvarlig etat opplyses det at det nå arbeides med utforming av retningslinjer/kriterier for varsling/pålegg om og praktisk gjennomføring av fjerning av vrak og etterlatte kjøretøy iht forurensningslovens bestemmelser.

Når det gjelder kjøretøy som ikke er å anse som vrak eller etterlatt iht forurensningslovens bestemmelser, vil eventuell fjerning måtte skje med hjemmel i vegtrafikklovgivningen. De aktuelle tilfeller vil være:

- ved brudd på 24 timers-regelen i §12 i forskrift 1. oktober 1993 om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr som fastslår at fører/eier av kjøretøy eller tilhenger må rette seg etter nye parkeringsregulerende skilt innen 24 timer etter at slike skilt er oppsatt. Jeg gjør oppmerksom på at regelen eksempelvis kan nyttes ved midlertidig skiltet parkeringsregulering i forbindelse med snørydding/vårrengjøring,

- ved vedvarende brudd på permanent skiltet parkeringsbegrensning,

- ved brudd på øvrige bestemmelser i vegtrafikkloven §37, herunder kjøretøy som er til hinder for trafikken, snøbrøyting eller annet arbeid på veg, eller plassert på privat eller offentlig eiendom til skade eller ulempe for eier eller bruker mot dennes forbud.

Myndighet ift vegtrafikklovgivningens bestemmelser om fjerning av kjøretøy er tillagt politiet. Vegdirektoratet er imidlertid gitt adgang til etter søknad å tildele tilsvarende myndighet til den enkelte kommune, hvilket er gjort i stor utstrekning.

Når det gjelder kjøretøyer uten kjennemerker, er det ikke ulovlig å parkere slike på offentlig veg. Krav om at kjennemerker skal være påsatt gjelder kun ift bruk av kjøretøyet.

Av dette følger det at et kjøretøy uten kjennemerke som står lovlig parkert, med dagens regelverk bare vil kunne fjernes dersom det kan fastslås å være etterlatt av eier eller vrak og forurensningslovens bestemmelser derved kommer til anvendelse. Ønskes det begrensninger ift langtidsparkering utover dette, bør det gjennomføres ved skilting og som da vil gjelde uavhengig av om kjøretøyet har kjennemerker eller ikke.

Som det fremgår av ovennevnte, og med henvisning til at det nå i Oslo kommune er foretatt delegering av den aktuelle myndighet etter forurensningsloven, bør dagens regelverk i henholdsvis vegtrafikkloven og forurensningsloven gi tilstrekkelige muligheter for opprydding av etterlatte kjøretøyer og vrak. Jeg ser derfor ikke nå behov for å foreslå endring i vegtrafikklovgivningens bestemmelser på dette området, men ønsker å avvente de erfaringer som gjøres av Oslo kommune når praktisk gjennomføring blir iverksatt.

Vedlagt følger kopi av de omtalte bestemmelser.