Skriftlig spørsmål fra Olav Akselsen (A) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:224 (2003-2004)
Innlevert: 15.12.2003
Sendt: 16.12.2003
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 22.12.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A): Kva vil statsråden gjera for å sikre at dei avgrensingane som no er foreslått i det arealet tarehaustinga skjer er i tråd med vedteken politikk?

Begrunnelse

Firmaet FMC BioPolymer AS på Karmøy produserer alginat frå tang og tare.
Nå har bedrifta fått problem som følje av restriksjonar frå fylkesmannen og Direktoratet for naturforvaltning, ein praksis bedrifta sjølv meiner er i strid med dei prinsippa Stortinget vedtok gjennom si handsaming av St.meld. nr. 43 om vern og bruk i kystsona.
I Innst. S. nr. 168 (1999-2000) om vern og bruk av kystsonen understreka Stortinget følgjande:

"Komiteen legger til grunn at Norges langstrakte kyst gir grunnlag for tilstrekkelig sjøareal til både utvikling av nødvendig næringsaktivitet og til vern av områder i sjø og på land.
Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, merker seg at det generelt sett vil være slik at etablering av verneområder vil medføre få konsekvenser fordi det vanligvis ikke blir opprettet verneområder der eksisterende virksomhet ikke kan fortsette.
I forhold til taretråling merker flertallet seg at behovet for regulering vurderes på bakgrunn av forvaltningsplanen for tare og verneformålet. Det legges til grunn at forslagene til verneområde i størst mulig grad samordnes med de trålefrie områdene i forvaltningsplanen."

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Spørsmålet er overført fra nærings- og handelsministeren.

Avgrensning av arealer som kan benyttes til taretråling, herunder trålefrie områder der det ikke skal høstes tare, vil i all hovedsak skje gjennom forvaltningsplanen for tare. Planen er under utarbeidelse, og Fiskeridepartementet har opplyst at det tas sikte på at de nødvendige forskriftene skal være på plass sommeren 2004. I den forbindelse vil det bli vurdert i hvilken grad trålefrie områder bør legges til etablerte verneområder. De nåværende restriksjonene på taretråling i verneområder vil også bli vurdert, slik at Stortingets forutsetninger om samordning mellom verneområder og trålefrie områder i forvaltningsplanen blir oppfylt.