Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:226 (2003-2004)
Innlevert: 15.12.2003
Sendt: 16.12.2003
Besvart: 19.12.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Lederen av Stortingets energi- og miljøkomité har på NRK gått kraftig ut og beskyldt Statoil for å ikke være opptatt av miljøproblemene ved oljeboring i nord, og at selskapet bagatelliserer miljøutfordringene i nord.
Deler statsråden denne oppfatningen?

Begrunnelse

Oppslag på tekst-tv den 10. desember 2003 på side 188:

"Statoil er ikke nok opptatt av miljøproblemene ved oljeboring i nord. Det sier lederen av Stortingets energi- og miljøkomité, Bror Yngve Rahm, fra Kristelig Folkeparti.
Rahm viser til at de ukontrollerte utslippene fra oljeselskapene i første halvår i år er det dobbelte av utslippet for hele fjoråret.
Bror Yngve Rahm mener Statoil bagatelliserer miljøutfordringene i nord."

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Statoil er viktig selskap for Norge og den norske petroleumsvirksomheten. Det er derfor viktig at de tar de miljøutfordringene vi står overfor på sokkelen meget alvorlig. Jeg har konfrontert Statoil med disse uttalelsene som representanten Korsberg refererer til, og her følger et utdrag av tilbakemeldingen jeg har fått:

"Det vises til uttalelser til NRK fra lederen for Stortingets energi- og miljøkomité, Bror Yngve Rahm, hvor Rahm hevder at Statoil ikke er nok opptatt av miljøproblemene med oljeboring i nord, og at selskapet bagatelliserer miljøutfordringene i nord.

Statoil deler ikke Rahm sitt syn på dette. Vi tar miljøutfordringene på alvor og vi er en pådriver for å finne gode miljøløsninger på de utfordringer petroleumsnæringen står overfor. Oljevirksomhet i nordområdene skal skje uten skader på miljøet og Statoil legger stor vekt på prinsippene om null skade, rent hav og sameksistens med andre interesser. [...]"

"[...] Statoil har dessuten vært en pådriver for ytterligere miljøkrav for virksomheten i nord. Gjennom utbygging av Snøhvit har vi vist at vi i nært samarbeid med fiskeriene har fått til en god utbygging med overtrålbare installasjoner på havbunnen og hvor det ikke er skadelige utslipp fra anlegget. Miljøskadelige komponenter i det produserte vannet tas til land og blir biologisk renset på land. Løsningene som er valgt for Snøhvit gjør Snøhvit til ett av de mest miljøvennlige olje- og gassanlegg i verden.

Videre har Statoil hatt en sentral rolle i det arbeidet som er gjort gjennom Oljeindustriens Landsforening hvor bransjen har satt ytterligere skjerpede miljøkrav til ny virksomhet i nordområdene. Dette er nye og strengere krav som er satt etter at Snøhvit ble besluttet. [...]"

"[...] Statoil ser verdien og realismen i de miljøkrav som er satt. Vi har på ingen måte bagatellisert miljøutfordringene i nord. Tvert imot har Statoil tatt på alvor og bidratt konstruktivt for å finne en løsning på disse."

Jeg setter pris på dette svaret fra Statoil og tar det som en selvfølge at oljeselskapene på norsk sokkel tar miljøutfordringene vi står overfor på det største alvor. Jeg har i min tid som statsråd hele tiden vært opptatt av hensynet til miljø- og fiskeriinteressene. Jeg legger stor vekt på at vi kommer frem til løsninger som på en god måte balanserer hensynet til miljøet og andre interesser opp mot ønsket om en videre utvikling av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Regjeringens beslutning om videre petroleumsaktivitet i nordområdene er i så måte et godt eksempel på de nøye avveininger som er gjort mellom de ulike interessene.