Skriftlig spørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:228 (2003-2004)
Innlevert: 15.12.2003
Sendt: 16.12.2003
Besvart: 22.12.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A): Da Roltdalen nasjonalpark ble foreslått opprettet, var en viktig begrunnelse at dette var en unik sjanse til å verne en stor, veiløs fjelldal med både kultur- og naturhistoriske innslag. Imidlertid har Direktoratet for naturforvaltning, nå som vernet skal tre i kraft og etter forhandlinger med grunneierne, gått inn for at det skal bygges traktorvei i denne hittil veiløse fjelldalen, og at staten skal subsidiere byggingen av denne veien.
Mener statsråden dette er god miljøpolitikk?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Direktoratet for naturforvaltning (DN) har i sin faglige innstilling til verneplanen for Roltdalen lagt til grunn at det kan etableres en traktorvei inn i selve hoveddalføret for å frakte husdyr inn på beite. Deler av traktorveien forutsettes å ligge innenfor den foreslåtte nasjonalparken. Det er laget en intensjonsavtale om dette mellom DN, Selbu kommune og brukerne.

Vernesaken ligger nå i Miljøverndepartementet for sluttbehandling og forberedelse for endelig avgjørelse av Regjeringen. Som en naturlig del av behandlingen vil jeg også gå nøye gjennom direktoratets tilrådninger i saken.