Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:231 (2003-2004)
Innlevert: 15.12.2003
Sendt: 16.12.2003
Besvart: 08.01.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Er det riktig at Vegdirektoratet har lagt press på styret i Askøybrua AS for å få til et vedtak om overgang til AutoPASS, og at direktoratet ville grepet inn hvis styret ikke hadde fattet et slikt vedtak?

Begrunnelse

Styret i Askøybrua AS har vedtatt å erstatte dagens bompengeboder ved broen med AutoPASS. Dette har utløst stor debatt på Askøy. Til lokalavisen Askøyværingen 5. desember hevder en av styremedlemmene at brostyret sto under press fra Vegdirektoratet da vedtaket ble fattet. Ifølge avisen føler styremedlemmet seg "sikker på at Vegdirektoratet hadde grepet inn dersom brostyret hadde fortsatt med bomstasjonene som i dag". Bakgrunnen skal være at Askøybrua AS kan spare tid på nedbetalingen av broprosjektet ved å innføre AutoPASS. Styremedlemmet uttaler til avisen at "Veimyndighetene har hele tiden presset på og forlangt at kostnader skal reduseres". Askøybrua AS er imidlertid et interkommunalt selskap, og det synes uklart hva slags interesse og mulighet Vegdirektoratet skulle ha til å legge press på brostyret i denne saken.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: I henhold til standardavtale om drift av innkrevingssystem kan både Statens vegvesen og bompengeselskapet ta initiativ til større utskiftinger og endringer i innkrevingssystemet. Dersom selskapet tar initiativet, skal utskiftninger godkjennes skriftlig av Vegvesenet. Dersom initiativet kommer fra Vegvesenet, skal det innhentes uttalelse fra selskapet.

Spørsmålet om innføring av AutoPASS på Askøybrua ble initiert i brev fra Askøybrua AS til Statens vegvesen region vest av 25. mars 2003. Her uttrykker bompengeselskapet ønske om å få innføre AutoPASS dersom forutsetningene for dette foreligger. Askøybrua forutsettes å være nedbetalt i 2006.

I sitt svar av 16. juni 2003 gav Statens vegvesen region vest uttrykk for at økonomisk lønnsomhet ville være avgjørende i vurderingen om overgang til AutoPASS, forutsatt at trafikkavviklingen var tilfredsstillende.

Ved å inkorporere bompengestasjonen på Askøy som den 9. bompengestasjonen i bompengeringen i Bergen, ville innføringen av AutoPASS gjøre innkrevingen på Askøy svært kostnadseffektiv. Foreløpige beregninger viste at innsparingspotensialet kunne ligge på i overkant av 6 mill. kr for resten av bompengeperioden.

Etter et møte mellom representanter fra Statens vegvesen region vest, Askøybrua AS, Bergen bompengeselskap AS og driftselskapet Bro & Tunnelselskapet var det enighet om at det var fornuftig å innføre AutoPASS.

I brev av 5. september 2003 til Askøybrua AS anbefalte regionvegsjefen innføring av AutoPASS på grunnlag av den kostnadseffektivisering dette ville medføre, men tok samtidig flere forbehold og forutsatte at også andre forhold av betydning for lønnsomheten i prosjektet ble tatt hensyn til.

Prosessen i denne saken har foregått mellom Statens vegvesen region vest og de andre involverte partene: Askøybrua AS, Bergen bompengeselskap AS og driftselskapet Bro & Tunnelselskapet AS. Vegdirektoratet har vært kontaktet når det gjelder spørsmål om tekniske løsninger og eventuelle formelle vedtak som måtte ligge til grunn for at innføring av AutoPASS skulle bli en realitet. Samferdselsdepartementet har ikke vært inne i denne konkrete saken.

Det er selskapet Askøybrua AS selv som har tatt initiativ til, og søkt om å få innføre AutoPASS som nytt innkrevingssystem. Vegdirektoratet har ikke lagt press verken på regionvegkontoret eller selskapet i denne saken.

Styret i Askøybrua AS behandlet saken på nytt i styremøte 22. desember 2003 hvor det ble det vedtatt at det skulle etableres en kombinasjonsløsning med både AutoPASS og et opplegg for skanning av billetter (manuelt i egen bod/eget felt) for Askøybrua. Denne løsningen skal godkjennes av Statens vegvesen. Vegvesenet har nå saken til behandling.