Skriftlig spørsmål fra Kjell Engebretsen (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:235 (2003-2004)
Innlevert: 17.12.2003
Sendt: 17.12.2003
Besvart: 05.01.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Kjell Engebretsen (A)

Spørsmål

Kjell Engebretsen (A): Hvilken framdrift for rehabilitering av MS-senteret i Hakadal vil helseministeren legge opp til?

Begrunnelse

MS-senteret i Hakadal har i dag ikke tilfredsstillende lokaler. Akershus fylkeskommune bevilget i 2001 600 000 kr til prosjektarbeid for rehabilitering. Etter overføring av ansvaret til Helseforetak Øst, har arbeidet stoppet opp. MS-senteret tar imot pasienter til 4 ukers opphold fra hele landet. Det er viktig at senteret rehabiliteres bl.a. fordi pasientrommene er doble, små og til dels dårlig utstyrt.
Det må sørges for at forprosjektet fullføres og gjennomgås, slik at det på bakgrunn av et godt grunnlag kan fastsettes en realistisk framdriftplan for gjennomføring av rehabilitering. Det er ønskelig med forutberegnlighet i oppfølgingen også av investeringsprosjekter etter sykehusreformen. Et flertall har ved budsjettbehandlingen i Budsjett-innst. S. nr. 11 (2003-2004) understreket hvor uheldig det er at dette rehabiliteringsprosjektet har stoppet opp. På denne bakgrunn bes om en redegjørelse for framdriftplan for nødvendig rehabilitering.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Jeg vil i styringsdokumentene for 2004 til de regionale helseforetakene understreke nødvendigheten av å sørge for rehabiliterings- og habiliteringstjenester til de pasienter som trenger det, herunder nødvendig utredning, trening, veiledning av og samarbeid med kommunene om tilrettelegging av tilbud og utarbeiding av individuell plan. Dette innebærer også at det må settes av ressurser til å ivareta de behovene som funksjonshemmede og kronisk syke har innenfor spesialisthelsetjenester på en god måte.

Regjeringen har som kjent understreket at private aktører er viktige for å nå de overordnede helsepolitiske målene. I Sem-erklæringen sa de tre regjeringspartiene blant annet:

"De private institusjonene som drives av frivillige organisasjoner og andre må sikres i forbindelse med sykehusreformen. De private helseinstitusjonene utgjør et viktig supplement til de offentlige sykehusene."

Dette ble fulgt opp i regjeringserklæringen:

"Kjøp fra private bedrifter skal likestilles med offentlig egenproduksjon av tjenester."

Etter hva jeg forstår gir MS-senteret i Hakadal for den aktuelle pasientgruppen et tilbud og opplegg som er kompletterende i forhold til det som finnes i offentlig regi. Dette gjenspeiles også i den kontakten som Helse Øst RHF har hatt med senteret. Jeg har fått opplyst at Helse Øst RHF i forhandlingsmøte med MS-senteret i Hakadal har sett på planene for rehabilitering og diskutert finansieringsløsninger. Det er enighet om at beregnede kostnader i forbindelse med investeringene, skal legges inn i kurdøgnprisen, altså slik at denne gjenspeiler de samlede kostnadene.

Helse Øst RHF har foreløpig inngått en treårig rammeavtale med MS-senteret i Hakadal. Det er imidlertid avtalt at Helse Øst RHF skal følge dette opp videre, med besøk på senteret tidlig i 2004 for å se på prosjektet og også diskutere hvordan dette skal løses mer langsiktig.