Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:239 (2003-2004)
Innlevert: 17.12.2003
Sendt: 18.12.2003
Besvart: 08.01.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Vil departementet nå justere sine veiledende satser for utgifter til livsopphold under gjeldsordning i tråd med stortingsflertallets merknader i Innst. O. nr. 15 (2002-2003) og Innst. O. nr. 7 (2003-2004)?

Begrunnelse

I forbindelse med Innst. O. nr. 15 (2002-2003) om endringer i gjeldsordningsloven, uttalte et flertall i finanskomiteen seg om utgifter til livsopphold for personer under gjeldsordning. Flertallet mente at ingen skyldner bør ha mindre å leve av enn om lag 85 pst. av minstepensjon, og bad departementet innarbeide dette i sine veiledende satser. 30. juni i år sendte imidlertid Barne- og familiedepartementet ut et rundskriv (Rundskriv Q 08/03) med veiledende satser til livsopphold i saker etter gjeldsordningsloven. Satsene var her ikke tilpasset det klare standpunktet til Stortingets flertall. I forbindelse med Innst. O. nr. 7 (2003-2004) bekreftet derfor flertallet sitt syn og uttalte at "Flertallet står fast på at satsene ikke bør være lavere enn om lag 85 pst. av minstepensjon".

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: I forbindelse med revisjonen av gjeldsordningsloven, uttalte et flertall i finanskomiteen at "ingen skyldner bør ha mindre å leve av enn om lag 85 pst. av minstepensjonen", jf. Innst. O. nr. 15 (2002-2003). Etter min oppfatning var det nødvendig med en nærmere utreding av konsekvensene av en slik oppjustering av gjeldsordningssatsene. Det ble derfor kun foretatt en ordinær indeksregulering av satsene ved justeringen i juni 2004, jf. departementets Rundskriv Q 08/03. I budsjettproposisjonen, jf. St.prp. nr. 1 (2003-2004) ble det fra departementets side redegjort nærmere for konsekvensene av å gjeninnføre 85 prosentsatsen.

I Innst. O. nr. 7 (2003-2004) blir flertallets syn opprettholdt, men det ble overlatt til familie- kultur og administrasjonskomiteen å behandle dette spørsmålet, jf. nevnte innstilling side 3, hvor det heter: "Komiteen viser til at veiledende satser for livsopphold under gjeldsordning er omtalt i St.prp. nr. 1 (2003-2004) Barne- og familiedepartementet og at dette forholdet vil bli behandlet i forbindelse med innstillingen fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen til denne proposisjonen." På anmodning fra denne komiteen oversendte jeg i begynnelsen av november 2003 et brev med en nærmere redegjørelse for konsekvensene av å øke livsoppholdssatsene fra ca. 75 til 85 pst. av minstepensjonen. I brevet fastholdt jeg at det etter mitt syn ikke ville være forsvarlig å øke gjeldsordningssatsene til 85 pst. av minstepensjon.

På bakgrunn av at komiteen ikke hadde merknader til saken i forbindelse med budsjettinnstillingen, jf. Budsjett-innst. S. nr. 2 (2002-2003), legger jeg til grunn at satsene endres i samsvar med departementets konklusjon.