Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:240 (2003-2004)
Innlevert: 17.12.2003
Sendt: 18.12.2003
Besvart: 14.01.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Sigbjørn Molvik (SV)

Spørsmål

Sigbjørn Molvik (SV): Vil helseministeren sørge for at de planlagte funksjonsfordelinger mellom Ullevål sykehus og Rikshospitalet, som bl.a. omfatter øyeavdeling og øre-nese-hals-avdeling, ikke stopper opp med bakgrunn i økonomiske vurderinger av hva som vil lønne seg for det enkelte sykehus?

Begrunnelse

Det har de siste månedene pågått et omfattende arbeid i regi av Ullevål sykehus og Rikshospitalet med sikte på å komme fram til en faglig godt fundert funksjonsfordeling mellom disse to sykehusene for å kunne gi et så godt og stabilt behandlingstilbud som mulig til pasientene. En del av dette arbeidet omfatter bl.a. samling til én øyeavdeling lagt til Ullevål sykehus og samling til én øre-nese-hals-avdelingen lagt til Rikshospitalet. Så vidt meg bekjent har man på faglig hold ved disse to sykehusene kommet fram til enighet om at dette er den faglig beste løsningen for disse to avdelingene. Jeg er nå blitt kjent med at styret for Rikshospitalet vil gå imot en slik løsning fordi det kan vise seg at inntektene til Rikshospitalet ved en slik løsning vil kunne bli redusert i forhold til de inntekter dagens struktur gir Rikshospitalet.
Med bakgrunn i dette vil jeg gjerne spørre helseministeren om han mener det er akseptabelt at det som framstår som faglig godt funderte funksjonsfordelinger mellom sykehus som vil gi et bedre behandlingstilbud til pasientene, likevel ikke blir realisert fordi reine økonomiske lønnsomhetsbetraktninger fra det enkelte sykehus blir viktigere enn de medisinskfaglige vurderingene.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Det har gjennom en tid vært arbeidet med en sammenslåing av Øre-Nese-Hals og Øye-avdelingen ved Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus til felles avdelinger for begge sykehusene. Prosessen rundt denne sammenslåingen startet opp i et samarbeid mellom staten og Oslo kommune allerede før sykehusreformen trådte i kraft. Arbeidet ble imidlertid da stilt i bero til statlig overtakelse var gjennomført, men det har vært en forutsetning fra departementets side at Helse Sør og Helse Øst skulle drive dette arbeidet videre.

Det ble i 2002, i et samarbeid mellom Helse Øst RHF og Helse Sør RHF, satt ned flere arbeidsgrupper som skal vurdere samordnings- og samarbeidsmulighetene mellom de helseforetakene Helse Sør og Helse Øst har ansvaret for i Oslo-området. Som en del av dette arbeidet har to arbeidsgrupper fra begge RHF gjennomgått øre-nese-hals-kapasiteten og det øyefaglige tilbudet for befolkningen i Oslo-regionen. Gruppens rapport var av en slik karakter at man så muligheten for en samordning av denne funksjonen mellom de to sykehusene. Øre-Nese-Hals-gruppen (ØNH) konkluderte med en sammenslåing, lokalisert til Rikshospitalet, begrunnet i at et av den nye avdelingens hovedområder ville være avansert kreftkirurgi i ØNH-området. Rikshospitalet er i dag ledende på dette fagfeltet. Øye-gruppen skisserte også mange positive momenter for en sammenslåing, men konkluderte med det motsatte. Jeg er informert om at forutsetningen for å samlokalisere ØNH til Rikshospitalet var at øye-avdelingen ved Rikshospitalet flyttet ut. Muligheten for å etablere et eget øyesykehus i Oslo etter svensk modell fra Stockholm, ble luftet av Rikshospitalet. Styrene i både Helse Øst og Helse Sør la i sin vurdering til grunn at en samordning ville by på store fordeler, men ønsket å etablere de nye avdelingene innenfor dagens strukturer. Det ble derfor gjort vedtak i begge regionale styrer om å etablere en felles ØNH-avdeling ved Rikshospitalet og en øye-avdeling ved Ullevål universitetssykehus.

Jeg er også kjent med at styrene i Helse Sør og Helse Øst samtidig vedtok at det skal være polikliniske funksjoner ved det sykehus som mister avdelingen. Det pågår nå en prosess mellom ledelsen i Helse Sør og Helse Øst for å avklare enkelte forhold rundt gjestepasientoppgjør mellom de to regionale helseforetakene. Jeg forutsetter at de vedtak som er fattet i styrene til Helse Øst og Helse Sør følges opp også av det enkelte helseforetak.