Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:242 (2003-2004)
Innlevert: 18.12.2003
Sendt: 19.12.2003
Besvart: 06.01.2004 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Krysseren "Murmansk" har i snart 10 år ligget havarert utenfor Sørvær i Hasvik kommune i Finnmark. NRK Finnmark melder den 18. desember 2003 at et firma fra Stord har vært på befaring og meldt sin interesse for å hugge opp vraket og få det fjernet. "Murmansk" representerer et miljøproblem både for Finnmarkskysten generelt og for Hasvik kommune spesielt.
Vil statsråden nå bidra til at vraket blir fjernet?

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Under slep fra Murmansk havn til India for hugging, drev krysseren "Murmansk" på land 24. desember 1994 ved Sørvær, sørvest på Sørøya i Finnmark. I 1995 ble det gjort forsøk på å berge fartøyet, noe som mislyktes.

Flere undersøkelser på slutten av 1990-tallet pekte på at det ikke er større oljemengder igjen i vraket av "Murmansk", og at det ikke utgjør noen forurensningsfare. Statens forurensningstilsyn anbefalte derfor at vraket blir liggende.

Nye påstander om at "Murmansk" ikke var tømt for olje før sleping ble fremsatt i mars 2000. Med bakgrunn i de nye opplysningene nedsatte Statens forurensningstilsyn en prosjektgruppe som skulle foreta en detaljert gjennomgang av tilgjengelig materiale samt tegninger for å vurdere om det finnes oljerester i vraket av "Murmansk". Gruppen ble ledet av Statens forurensningstilsyn, og bestod i tillegg av Sjøfartsdirektoratet, Det Norske Veritas og Ødegaard Berging.

Prosjektgruppens vurdering var at det er petroleumsprodukter igjen om bord i "Murmansk", og det foregår en minimal utlekking, men ikke av et slikt omfang som vil kunne føre til akutt forurensning av betydning. Gruppen konkluderte med at videre undersøkelser, dokumentasjon eller tiltak ikke er nødvendig.

Scandinavia Metall A/S foreslår i brev til Fiskeridepartementet av 31. oktober 2003 å hugge opp og fjerne vraket av "Murmansk". Selskapet fremlegger ikke nye opplysninger som tilsier at "Murmansk" utgjør noen fare for akutt forurensning.

"Murmansk" er ett blant mange vrak langs norskekysten. Kystverket har i sin vrakdatabase registrert over 2 300 vrak langs norskekysten som er sunket etter 1914. Etter forurensningsloven er det i utgangspunktet rederen/eieren som er ansvarlig for fjerning av vraket. I den grad statlige tiltak skal iverksettes, bør disse først og fremst rettes mot de vrak som representerer fare for akutt forurensning eller hindring for skipstrafikken.

Alle undersøkelser som er foretatt av "Murmansk" konkluderer med at vraket ikke utgjør noen fare for akutt forurensning til skade for miljøet. Det foreligger heller ingen nye opplysninger som endrer dette bildet. Ut fra dette mener jeg det ikke er grunnlag for at staten nå skal iverksette nye undersøkelser eller tiltak i forhold til vraket av "Murmansk".