Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:243 (2003-2004)
Innlevert: 18.12.2003
Sendt: 19.12.2003
Besvart: 12.01.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Den 7. mars 2001 avga justiskomiteen Innst. S. nr. 169 (2000-2001) om forslag fra undertegnede om regulering av lovmessige rettigheter for transseksuelle. I brev fra helseministeren til komiteen, datert 14. februar 2001, anga helseministeren å vurdere behovet for en særlov knyttet til transseksuelles rettigheter. Aktuelle rettigheter framgår av forslaget.
Vil statsråden bidra til at transseksuelle sikres rettigheter, som særlov eller på annen måte?

Begrunnelse

Det handler om ulike typer rettigheter. En rettighet vil være den formaliserte retten til på gitte vilkår å kunne tilbys behandling (både psykoterapeutisk, medikamentelt og eventuelt operativt). Men det dreier seg også om retten til nytt navn og personnummer, og retten til å registreres med annet kjønn enn det angitte ved fødsel. I dag er det for hver transseksuell et stort, tildels ydmykende, arbeid å få gjennomført de ulike tiltakene, fordi lovverket ikke klargjør den transseksuelles rettigheter.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: En kjønnsbekreftende operasjon reiser flere juridiske spørsmål. Et kjønnsskifte innebærer at pasienten får ny identitet, noe som reiser spørsmål i en rekke relasjoner, blant annet i familieforhold og i forhold til ulike offentlige myndigheter.

Jeg har fått opplyst fra helseministeren at han vurderer gjeldende regelverk som tilfredsstillende når det gjelder å sikre transseksuelles rettigheter innenfor helsetjenesten. På denne bakgrunn synes det ikke aktuelt å foreslå en særlov. Det er imidlertid igangsatt et arbeid for å vurdere eventuelle tilpasninger innenfor regelverket på trygdeområdet.

Videre kan nevnes at det i 2003 ble igangsatt et samarbeidsprosjekt mellom Rikshospitalet og Landsforeningen for transseksuelle som skal bidra til bedre psykososial oppfølging av transseksuelle som gjennomfører kjønnsbekreftende operasjoner. Sosial- og helsedirektoratet følger opp prosjektet og bevilger midler til det, på oppdrag fra Helsedepartementet.