Skriftlig spørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:244 (2003-2004)
Innlevert: 18.12.2003
Sendt: 19.12.2003
Besvart: 05.01.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): Legetjenestene i Vardø har vært preget av flere forhold som synes både uakseptable og skandaløse.
Vil helseministeren nå bidra til at det blir igangsatt en grundig gransking av forholdene, og vil han iverksette tiltak som gjør at slikt ikke kan skje for framtida?

Begrunnelse

Mediene har satt søkelyset på de nevnte forholdene, og det er i høst også utkommet en bok som spesielt tar opp forhold vedrørende en lege som hadde sitt virke både i Vardø og andre plasser i Norge.
Påstander om uakseptabel pasientbehandling, misbruk av stilling i forhold til også medikamenter og trygdeordningene er meget alvorlig og bekymringsfullt.
Dette stiller spørsmål ved om vi har gode nok ordninger for kontroll, kvalitetssikring og tiltak mot at slikt kan skje igjen. Det må derfor være viktig at man kommer til bunns i slike saker, så man kan bedre bl.a. kontroll- og sikkerhetsrutinene og samtidig etablere så gode sanksjons- og straffeordninger at en raskt får stoppet slik virksomhet. Blant annet bør det vurderes hvordan kontroll- og påtalemyndighet kan og bør samarbeide og samhandle i slike saker.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: I likhet med representanten Gløtvold mener jeg det er viktig å ha gode kontroll- og tilsynsordninger for helsetjeneste og helsepersonell. Det er også viktig at tilsynsmyndighetene ved behov kan samarbeide med andre berørte etater, for eksempel trygdemyndighetene eller politi- og påtalemyndigheter.

Med hjemmel i lov om statlig tilsyn med helsetjenesten, fører Helsetilsynet og Helsetilsynet i fylkene tilsyn med helsepersonell og helsetjenesten i landet, jf. lovens §§ 1 og 2. I forbindelse med utøvelse av sin tilsynsvirksomhet, vil tilsynsmyndigheten ofte bli gjort kjent med forhold som kan være i strid med helsepersonelloven eller annet regelverk som gjelder for helsetjenesten eller utøvelse av helsehjelp. Slike forhold kan avdekkes gjennom tilsynsmyndighetene årlige fellestilsyn med helsetjenesten, gjennom enkeltstående klagesaker fra pasienter og pårørende, gjennom medieoppslag eller ved at helsepersonell selv informerer tilsynsmyndighetene om forhold som kan være kritikkverdige.

På bakgrunn av slike opplysninger vil tilsynsmyndighetene ofte finne behov for å innhente ytterligere opplysninger eller undersøke forholdene nærmere for å avklare om det har funnet sted noe kritikkverdig. Dersom tilsynsmyndighetene etter dette konstaterer at et helsepersonell utøver eller har utøvd sin virksomhet i strid med relevant regelverk, kan det reageres på flere måter. Dette vil blant annet kunne medføre administrativ reaksjon, enten i form av advarsel eller i de alvorligste tilfellene i form av tilbakekall av helsepersonellets autorisasjon. Dersom tilsynsmyndighetene blir kjent med forhold som gir grunn til å mistenke straffbare forhold, vil det måtte vurderes politianmeldelse. Likedan vil tilsynsmyndighetene i konkrete saker også måtte vurdere om trygdemyndighetene skal informeres, for eksempel dersom det er grunn til å tro at det foreligger feilaktig bruk eller misbruk av trygdeordninger.

Som nevnt innledningsvis er jeg i likhet med representanten Gløtvold av den oppfatning at det er viktig med gode kontroll- og tilsynsordninger for helsetjeneste og helsepersonell. Jeg mener imidlertid at gjeldende regelverk er tilstrekkelig til at det kan føres et effektivt og nødvendig tilsyn med helsepersonell og helsetjeneste. Innenfor gjeldende regelverk er det også åpnet for at tilsynsmyndighetene i aktuelle saker kan samarbeide med trygdemyndighetene eller politi- og påtalemyndighetene, og slikt samarbeid skjer allerede i dag i en rekke saker.

Selv om dagens regelverk slik jeg ser det er tilstrekkelig i tilsynssammenheng, vil det være en forutsetning for et reelt og effektivt tilsyn at tilsynsmyndighetene på en adekvat måte følger opp påstander om kritikkverdige forhold knyttet til helsepersonell og helsetjeneste. Det er da også mitt inntrykk at tilsynsmyndighetene på en forsvarlig måte følger opp slike påstander om kritikkverdige forhold. På bakgrunn av representantens spørsmål vil jeg imidlertid informere Helsetilsynet om de problemstillinger representanten har tatt opp i sitt spørsmål. Videre vil jeg be om at saken undersøkes eller følges opp på en egnet måte, og at jeg informeres om Helsetilsynets vurdering av saken.