Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:246 (2003-2004)
Innlevert: 18.12.2003
Sendt: 19.12.2003
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 08.01.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Hvorfor skal det nå arbeides for en statsgaranti for LRA-deponiet i Sokndal når dette så å si direkte vil føre til at oljeindustrien tvinges til å benytte én bestemt løsning og dette før en vet om alternativet i Gulen miljømessig vil bli et bedre alternativ enn Sokndal?

Begrunnelse

Det sies at deponi planene i Sokndal ligger langt foran planene i Gulen. Ifølge Lars Hellandssjø i Wergeland-Halsvik AS kan de være operative i Gulen til sommeren dersom Strålevernet vurderer deres dokumentasjon/søknad innen den tid. De stiller seg undrende til at Regjeringen og Helsedepartementet synes å ha den oppfatningen at det vil ta opp til to år før de er operative.
I Gulen er det allerede etablerte deponihaller som beviselig er tørre, og det er utført kjerneboringer. Strålevernet har fritatt utbyggeren i Sokndal å foreta prøveboring før oppstart, og området som er valgt ut kan vise seg å inneholde både vannførende sprekker og lommer med kaolin. Ifølge J. Kramer ved NGU er anortositt kjent for å være lumsk i de øverste lagene. Selv om det ser fint ut fra overflaten, får en ofte noen overraskelser når en begynner å gå i dybden.
Det legges stor vekt på at konsekvensutredningen for deponiet i Sokndal er godkjent av Strålevernet, men mye kan synes endret etter at rapporten ble godkjent. Dette kan gjelde lokalisering, oppbygning av deponiet, transporten, overvåkningen mv.
Deponiet i Sokndal er tenkt å drenere ut i Sokna som er en lakseelv som renner gjennom bygda. Verken kommunen eller Strålevernet ser ut til å ha tatt hensyn til at elva/bygda vil bli berørt av et eventuelt uhell eller en lekkasje, da de bare forutsetter at alt vil fungere slik en har tenkt. Det vises forøvrig til oppslag i Stavanger Aftenblad 16. og 17. desember 2003.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Spørsmålet er overført fra nærings- og handelsministeren.

Per i dag er ca. 200 tonn LRA midlertidig lagret på oljebaser langs norskekysten etter tillatelse fra Statens strålevern. Det er enighet om at dagens midlertidige lagringsløsninger ikke er tilfredsstillende i et lengre tidsperspektiv, og det er ønskelig så raskt som mulig å etablere permanent løsning for deponering av dette avfallet.

Det har vært arbeidet med planer om å etablere et deponi for LRA i Sokndal i Rogaland siden 1998. De nødvendige kommunale beslutninger er fattet, og det er gjennomført en konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. Søknad om deponeringstillatelse etter forurensningsloven er godkjent. Søknad om driftstillatelse etter strålevernloven har vært på en høringsrunde og er ventet ferdigbehandlet i løpet av kort tid. Statens strålevern vil i forbindelse med en eventuell driftstillatelse kreve at det stilles statlig garanti før deponiet tas i bruk. Det vil nå bli startet et arbeid med utforming av en statsgaranti for det planlagte LRA-deponiet i Sokndal.

Når det gjelder Gulen-alternativet er dette helt i startfasen i forhold til Sokndal-alternativet. Dette alternativet må gå gjennom en tilsvarende prosess med konsekvensutredninger og søknad om ulike tillatelser som en har gjort i Sokndal før det eventuelt godkjennes som alternativ. Dette er tidkrevende prosesser, og etter myndighetenes vurdering vil en derfor få sikkerhet i hvorvidt Gulen-alternativet er et reelt alternativ først om to år.

Oljeindustrien gav tidlig i prosessen uttrykk for at de foretrakk Gulen-alternativet, hovedsakelig ut fra en begrunnelse om at dette ville være en mer kostnadseffektiv løsning enn å etablere et deponi i Sokndal. Det har i høst vært gjennomført en omfattende prosess som har involvert helse-, miljø- og energimyndighetene, oljeindustrien og de to potensielle utbyggerne i Sokndal og Gulen. Formålet har vært å belyse de to alternativene for LRA-deponi nærmere, og kostnadsaspektet har vært tillagt spesiell vekt. Med forbehold om at ingen av alternativene har gitt bindende tilbud om pris, er departementenes vurdering at økonomien i alternativene er i favør av Sokndal, uavhengig av hvilket anslag for fremtidige avfallsvolum en legger til grunn. På det nåværende tidspunkt og ut fra de prisanslagene som foreligger, synes det altså ikke å foreligge økonomiske argumenter for å utsette behandlingen av en statlig garanti for deponi for LRA i Sokndal i påvente av en modning av Gulen-alternativet.

I forbindelse med det planlagte deponiet i Sokndal har det som nevnt blitt gjennomført en konsekvensutredning med Statens strålevern som ansvarlig myndighet. I denne prosessen har blant annet geologien i det aktuelle området blitt vurdert av Norges geologiske undersøkelse (NGU). NGUs konklusjon er at konseptet for et fjelldeponi i anortositt ved Jøssingfjorden er bra med hensyn til både berggrunnsgeologiske, hydrogeologiske og hydrogeokjemiske forhold. Etter videre å ha konsultert Norges geologiske undersøkelse besluttet derfor Strålevernet at tiltakshaver står fritt til å velge mellom å bore et begrenset antall borehull ned til ca. 150 meter eller å bore undersøkelseshull fra ankomsttunnelen for å få kontroll med omfang og dyp av åpne sprekker i anortositten, grunnvannsnivå og vanngivere, og kjemisk sammensetning av det lokale grunnvannet.

Når det gjelder plasseringen av deponiet i fjellmassene, er det riktig at angrepspunktet for ankomsttunnelen er blitt endret gjennom prosessen. Denne endringen var imidlertid gjenstand for høring i forbindelse med konsekvensutredning av anlegget. Deponiet vil imidlertid bli plassert i det samme fjellmassivet som tidligere forespeilet.

I utgangspunktet ble avfallet planlagt transportert med båt til Jøssingfjord og videre med bil til deponiet. Et stykke ut i prosessen endret imidlertid tiltakshaver sine planer og besluttet å benytte transport langs landevei. I forbindelse med godkjenning av scenarier for helsemessige konsekvenser av deponiet, anså Strålevernet at de belyste scenarier vedrørende transport vil være tilfredsstillende for transport av avfallet langs landevei.

I forbindelse med søknad om driftstillatelse fra Nor-engineering Miljø AS, vil Strålevernet blant annet gi føringer for utforming og overvåkning av deponiet for LRA. Denne søknaden har vært gjenstand for en offentlig høringsrunde. Et eventuelt vedtak om driftstillatelse vil være underlagt gjeldende regler for klagerett.

Videre anses det at konsekvenser for innbyggere og for miljøet er blitt vurdert gjennom konsekvensutredningen av tiltaket, både når det gjelder normal drift og ved eventuelle uønskede situasjoner. Videre planlegger tiltakshaver å gjennomføre utslippskontroll og overvåkning av resipienten samt nærområder rundt anlegget. Planer for denne overvåkningen er beskrevet i søknad om driftstillatelse som har vært gjenstand for en omfattende høringsrunde. Det anses at hensynet til Sokndalselva vil være ivaretatt gjennom dette programmet som vil være en forutsetning for eventuell driftstillatelse fra Statens strålevern.