Skriftlig spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:247 (2003-2004)
Innlevert: 18.12.2003
Sendt: 19.12.2003
Besvart: 06.01.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): Mener statsråden det er mulig å slanke Avinor med 90 ansatte ved kontrolltårnet, bakkemannskapet og brann- og havaritjenesten på Trondheim Lufthavn Værnes og samtidig beholde dagens regularitet og flysikkerhet ved flyplassen?

Begrunnelse

I Avinors omorganiserings- og effektiviseringsprosjekt "Take-off-05" legges det opp til å redusere de årlige driftutgiftene med 400 mill. kr fra 2006. Hoveddelen av besparelsen er reduksjon i antall årsverk, og konsekvensen er at man på landsbasis vil redusere bemanningen med 700 ansatte, hvor 90 av disse skal tas fra Trondheim Lufthavn Værnes.
For Trondheim Lufthavn Værnes foreslås at kontrollsentralen legges ned og overføres til Bodø, videre at det reduseres betydelig på brann- og havaritjeneste, samt innenfor drift og vedlikehold av banesystemene. Avinor hevder at dette kan gjøres samtidig som sikkerheten vil være tilfredsstillende (opprettholdes på et minimum).
Som en kompensasjon for reduksjonen i bakkemannskap og brann- og havaritjeneste heter det at Avinor i stedet vil kjøpe inn tjenester og basere seg på innleie av personell og ustyr ved værforhold som tilsier økt ressursbruk for å holde flyplassen åpen. Avinor planlegger å legge seg på en sommerbemanning hele året.
I tillegg til dette er det kjent gjennom mediene at SAS skal spare penger og at de sier opp sine sju flyteknikere på Værnes.
For fremtiden vil det kun finnes teknikere i Bergen og Oslo.
En godt fungerende flyplass er av uvurderlig betydning for utvikling av Trondheim og Trøndelag. I flere år har det vært jobbet for å utvikle Trondheim Lufthavn Værnes til en moderne nasjonal og internasjonal flyplass til det beste for hele regionen. Innbyggerne i regionen og store deler av næringslivet, ikke minst forsknings- og utdanningsmiljøene er helt avhengig av en god flyforbindelse innenlands og utenlands.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Det er Avinors styres ansvar å sikre selskapet en sunn økonomisk utvikling, herunder å gjennomføre nødvendige omstillingstiltak for å nå selskapets målsettinger.

Jeg har merket meg at Avinors ledelse har uttalt at tiltakene i "Take-off-05" ikke skal gå ut over sikkerheten, samt at tiltakene ikke skal ramme kundene. Jeg viser for øvrig til at Avinor legger opp til at Luftfartstilsynet skal godkjenne tiltak som kan få sikkerhetsmessige konsekvenser. Fra min side er det en absolutt forutsetning at sikkerheten til enhver tid opprettholdes. Jeg legger til grunn at Avinors styre ikke gjennomfører tiltak ved Værnes eller andre flyplasser som bryter med denne forutsetningen.