Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:250 (2003-2004)
Innlevert: 22.12.2003
Sendt: 22.12.2003
Besvart: 07.01.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Finske Fortum har tatt initiativ til å etablere et felles nordisk nettselskap som både skal ha systemansvar i hele Norden, samt eie sentralnettet i Norge og stamnettet i Sverige, Finland og Danmark. Det norske sentralnettet står foran en omfattende utbygging dersom forbruket av elektrisk kraft fortsetter å øke. I dag er det norske myndigheter som sikrer utbygging.
Kan statsråden svare på hvordan norske interesser skal sikres i et overnasjonalt nettselskap, og hvilke prinsipper skal legges til grunn for eventuell fusjon?

Begrunnelse

Det norske sentralnettet er omtrent 30 pst. dyrere i drift enn det svenske stamnettet. Årsaken er bl.a. klima og et mer desentralisert nett.
Dersom alle forhåndsmeldte vindkraftprosjekter i Nord-Norge skal bygges ut, vil det kreve investeringer i milliardklassen i sentralnettet for å kunne frakte den nye kraftproduksjonen fram til forbruksområdene. Statnett har blant annet pekt på nødvendigheten av å bygge en ny linje fra Narvik til Mo i Rana, og en ny linje fra Mo i Rana til Trondheim.
Et overnasjonalt nordisk netteselskap vil bli dominert av de tre andre nordiske landene, som har det til felles at de ikke har noen tradisjon for å drive distriktspolitikk slik vi har gjort i Norge de siste femti år.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Jeg kjenner ikke dette initiativet konkret, men jeg vil kort redegjøre for Regjeringens målsetting og hvilke prosesser de nordiske energiministrene er enige om når det gjelder samarbeid mellom de nordiske sentralnettselskapene.

Regjeringens målsetting er å arbeide for et mer forpliktende nordisk samarbeid for å legge til rette for en mer effektiv og sikker kraftforsyning i Norden og for å sikre forsyningssikkerheten i Norge framover, jf. St.meld. nr. 18 (2003-2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. Investeringer i nett og overføringsforbindelser er ett av de forhold som bør vurderes i en nordisk sammenheng. Dette vil kunne bidra til at samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i økt overføringskapasitet mellom landene lettere blir realisert. Arbeidet innen nordisk energiministerråd er sentralt for å oppnå dette.

På det nordiske energiministerrådsmøtet i Gøteborg i september 2003, startet mine nordiske kolleger og jeg en utredningsprosess som skal belyse mulighetene for å fordype og styrke sentralnettssamarbeidet i Norden. Det legges opp til at denne utredningen ferdigstilles og fremlegges de nordiske energiministrene tidligst på det nordiske energiministermøtet på Island høsten 2004.

Når de ovenfor nevnte utredningene foreligger, vil ulike alternativer for å oppnå et mer forpliktende nordisk samarbeid bli vurdert. En etablering av en eller annen form for et felles sentralnettselskap i Norden vil etter mitt syn være ett av alternativene. En videre vurdering av alternativene må ta hensyn til ulikheter i systemer og rammebetingelser i de nordiske landene. De spørsmål du reiser vil naturlig inngå i en vurdering dersom et slikt alternativ blir aktuelt.