Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:259 (2003-2004)
Innlevert: 12.01.2004
Sendt: 13.01.2004
Besvart: 20.01.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Jernbaneverket hevder den nedlagte Ålgårdbanen fortsatt regnes som en del av det offentlige jernbanenettet, og motsetter seg både bruk av sporene og fjerning av disse. Dette setter nå fremtiden til en livskraftig bedrift og mange arbeidsplasser i fare.
Vil samferdselsministeren vise handlekraft, ta tak i denne saken og skjære gjennom slik at Vaule Sandtak får benytte den nedlagte jernbanetraseen på Ålgårdbanen, eller vei langs denne, slik at bedriften blir sikret tilgang til de nødvendige naturressursene i fremtiden?

Begrunnelse

Vaule Sandtak i Sandnes har siden 1952 drevet med uttak av masse og produksjon av sand/singel/pukk, og har i dag 21 ansatte. Omsetningen siste år var 46 mill. kr og bedriften er en betydelig skattyter. I samme område er det også lokalisert ferdigbetong og betongelementproduksjon samt asfaltverk, og det er totalt sysselsatt om lag 170 personer med en omsetning på om lag 200 mill. kr, alt basert på disse naturressursene.
Med dagens tempo i uttak av masse vil bedriften ha brukt opp ressursene i løpet av 6-7 år, og lokale/regionale miljømyndigheter har satt seg imot utvidelser på området. Det eneste aktuelle område for å hente ut masse er i Time kommune (gnr. 30 bnr. 5). En må da basere seg på å transportere de nødvendige masser, om lag 300 000 tonn pr. år, til virksomheten på Foss-Eigeland.
På den aktuelle strekningen er det i dag et nedlagt jernbanespor, den såkalte Ålgårdbanen. Bedriften har vært i kontakt med Jernbaneverket for å benytte dette sporet, alternativt bygge en vei parallelt med sporet. Bedriften har også tilbudt å dekke eventuelle kostnader ved nødvendige utbedringer og forsterkninger, eksempelvis ved broen ved Spenncon. Jernbaneverket/CargoNet er også forespurt om de kan utføre transporten av den nødvendige massen for bedriften.
Alle henvendelser bedriften har gjort til Jernbaneverket er enten besvart negativt eller ikke besvart i det hele tatt.
Jernbaneverket region sør v/banesjef Nordbø skriver i brev, datert 12. mars 2003, følgende: "Den nåværende statusen for Ålgårdbanen er at trafikken er innstilt, men banen er ikke offisielt nedlagt. Den er fremdeles en del av det offentlige jernbanenettet. På bakgrunn av at Ålgårdbanen fremdeles regnes som en del av det offentlige jernbanenettet, kan Jernbaneverket ikke tillate at sporene fjernes og leie ut arealet til transport av masse."
Man tillater altså hverken bruk av sporet eller fjerning av sporet. Dette vitner dessverre om både beslutningsvegring og handlingslammelse fra Jernbaneverkets side, noe som i dette tilfelle kan få svært alvorlige konsekvenser for både næringsliv og arbeidsplasser.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Ålgårdbanen, som utgjør strekningen Ganddal-Ålgård og som er ca. 12 km lang, er pr. i dag en del av det statlige jernbanenettet. Persontrafikken ble nedlagt i 1955 og banen fikk status som sidespor i 1956. Godstrafikken på strekningen Foss-Eigeland-Ålgård ble innstilt fra 1988. Nedre del av banestrekningen, ca. 3,4 km, har ifølge Jernbaneverket vært brukt til transport av betongelementer fram til ca. 2000/2001.

Gjeldende retningslinjer for nedleggelse av banestrekninger ble fastlagt ved behandlingen av Innst. S. nr. 253 (1996-97), jf. St.meld. nr. 39 (1996-97) Norsk jernbaneplan 1998-2007. Som grunnlag for å vurdere nedleggelse/fjerning av banestrekninger må det foretas en vurdering av om framtidig bruk til jernbaneformål er sannsynlig. Det er også viktig å få en lokal vurdering av behovet for jernbanetraseen, herunder vurdering av alternativ anvendelse av traseen.

Jeg er opptatt av at banestrekninger som ikke lenger er i bruk, og hvor det ikke foreligger realistiske planer for framtidig bruk til jernbaneformål, kan og bør tas i bruk til andre samfunnsnyttige formål, slik at nedlagte jernbanestrekninger ikke blir liggende brakk og ev. til hinder for lokal arealutvikling. Dette er i samsvar med Stortingets tilrådning ved behandlingen av Innst. S. nr. 253 (1996-97). Jeg viser i denne sammenheng også til retningslinjer for avhending av fast eiendom i forbindelse med nedlegging av sidebaner som ble fastlagt ved Stortingets behandling av Innst. S. nr. 111 (1988-89), jf. St.prp. nr. 60 (1988-89).

Samferdselsdepartementet har ikke tidligere fått noen henvendelser om å ta Ålgårdbanen i bruk igjen, eller om å disponere banen til annet bruk. På bakgrunn av denne henvendelsen vil Samferdselsdepartementet ta initiativ overfor Jernbaneverket for å få vurdert om banestrekningen tas i bruk til andre formål.