Skriftlig spørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:261 (2003-2004)
Innlevert: 13.01.2004
Sendt: 13.01.2004
Besvart: 19.01.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): Senterpartiet har hele tiden ment at fødeavdelingen ved Lærdal sjukehus burde opprettholdes. Meldinger tyder på at det har vært vanskelig for de ansatte ved fødeavdelingen ved Lærdal sjukehus og lokalbefolkningen å få klar og tydelig informasjon om det framtidige tilbudet ved sykehuset. Dette har skapt uklarhet og svekket tilliten til helsevesenet.
Hva vil statsråden nå gjøre for å avklare situasjonen vedrørende fødeavdelingen ved Lærdal sjukehus og gjenopprette tilliten til et trygt føde- og lokalsykehustilbud i Indre Sogn?

Begrunnelse

Helseministeren har til behandling en rapport fra Helse Vest om hvordan man vil innfri de krav som stilles ved omdanning fra fødeavdeling til såkalt forsterket fødestue, eventuelt å opprettholde dagens fødeavdeling. 5. januar i år besluttet Helse Førde å forlenge eksisterende fødeavdeling i påvente av helseministerens behandling av nevnte rapport. Situasjonen som har oppstått fører til stor usikkerhet for fødende i regionen og en svært uheldig situasjon for Lærdal sjukehus.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Som representanten Gløtvold er inne på i begrunnelsen for sitt spørsmål, så vedtok foretaksmøtet i juni 2003 at det skulle etableres forsterket fødestue ved Lærdal sjukehus. Jeg har hatt til behandling dokumentasjon fra Helse Vest på hvorvidt forutsetningene stilt i foretaksmøtet for å etablere forsterket fødestue har vært innfridd.

Jeg vurderer det slik at disse forutsetningene nå er innfridd. Dette er meddelt Helse Vest i brev av 14. januar. Jeg forutsetter at Helse Vest nå etablerer en forsterket fødestue og at det således ikke hersker noen tvil om hvilket fødetilbud som tilbys ved Lærdal sjukehus.

Jeg konstaterte for øvrig at det innledningsvis var problemer i kontakten mellom de kommunene som er direkte berørte, og helseforetaket. Jeg har derfor med tilfredshet merket meg at både Helse Vest og Helse Førde i tiden etter foretaksmøtet i juni 2003 har vært i en aktiv dialog med de aktuelle kommunene, ikke minst med primærhelsetjenesten, nettopp for å sikre at både kriterier for seleksjon av fødende og opplegg for følgetjenester er kjent lokalt. Det er nå inngått samarbeidsavtaler med kommunene på sørsiden av Sognefjorden om felles jordmortjenester inkludert følgetjeneneste. Det er i gang forhandlinger med kommunene på nordsiden om tilsvarende avtale. Det vil videre bli foretatt en løpende evaluering av driften, under faglig ledelse av Sosial- og helsedirektoratet. Helse Vest har bekreftet overfor meg at kommunene vil delta i dette arbeidet sammen med Helse Førde.

Vedlegg til svar:

Brev fra Helsedepartementet til Helse Vest RHF vedrørende omgjøring av fødeavdelingen ved Lærdal sjukehus til forsterket fødestue. Referanse: 03/04479 EIA/me. Dato: 14. januar 2004.